Πρόσκληση Ο.Ε. στις 24 Φεβρουαρίου 2017

20-02-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  20.02.2017
Αριθ. Πρωτ.:6407
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
2ο
 
3ο
 
4ο
 
 
5ο
 
 
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
 
 
8ο
 
 
 
 
 
 
 
9ο
 
 
 
10ο
 
 
 
11ο
 
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
 
 
14ο
 
 
 
 
15ο
 
 
 
 
 
16ο
 
 
 
 
17ο
 
 
 
 
18ο
 
 
 
19ο
 
 
 
20ο
 
 
 
21ο
 
 
 
22ο
 
 
 
23ο
 
 
 
24ο
 
 
 
25ο
 
 
 
26ο
 
 
 
27ο
 
 
28ο
 
Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. έτους 2017 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.
 
3η Αναμόρφωση (Υποχρεωτική) Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017.
 
Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2016.
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγή που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
Λήψη απόφασης για την παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα από το Δήμο αίτηση για την ακύρωση του υπ’ αριθμ. 1043/31-05-2013 Πρωτοκόλλου Επιβολής Ειδικής Αποζημίωσης του Δ/ντη Δασών.
 
Καθορισμός των όρων Διακήρυξης του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) δωδεκάμηνης διάρκειας.
 
Διαβίβαση Πρακτικών Νο 1 (Αποσφράγιση ηλεκτρονικών φακέλων Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) & Νο 2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών του προσώπων έτους 2017 – Έγκριση Πρακτικών και συνέχιση ή μη του Διαγωνισμού.
 
Διαβίβαση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Αναγκαστικές Συνδέσεις – Εργολαβία Α2» – Αρ. Μελ.: 6/2016.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 980,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλα για αγορά εισιτηρίων Αστικών συγκοινωνιών.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 360,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Κοντού για αγορά 12μηνης κάρτας απεριορίστων διαδρομών αστικών συγκοινωνιών.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Φραγκουλοπούλου Μαρία για Προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη ανεφοδιασμού της μηχανής γραμματοσήμανσης.
 
Διάθεση πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (7.445,32€) για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων (σε συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού του 2016).
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000 ) σε βάρος των Κ.Α. 10.6671.0002 (3.000€) και 20.6671.0001 (55.000€) για την προμήθεια ελαστικών Ι.Χ. μεταφορικών μέσων και απορ/ρων, οικονομικού έτους 2017 (που προέρχονται από διαγωνισμό του 2016).
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (6.832,65€) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0006 οικονομικού έτους 2017 για εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων από τους κοινόχρηστους χώρους του δήμου και την προσωρινή φιλοξενία αυτών.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριακόσια ογδόντα ευρώ (380€) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από υπαλλήλους της «Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής» οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για την ψηφιοποίηση των εγγράφων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 561,65€ υπέρ Κ.Α. 306662.0024 οικ. έτους 2017 για ‘Προμήθεια ασφαλτομίγματος – μπετόν (ΥΠΕΣΔΑ)’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.535,75€ υπέρ Κ.Α. 30.6662.0028 οικ. έτους 2017 για ‘Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας (ΥΠΕΣΔΑ)’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 738,48€ υπέρ Κ.Α. 30.6662.0025 οικ. έτους 2017 για ‘Προμήθεια Οικοδομικών υλικών (ΥΠΕΣΔΑ)’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 623,72€ υπέρ Κ.Α. 30.6662.0027 οικ. έτους 2017 για ‘Προμήθεια Υδραυλικών υλικών (ΥΠΕΣΔΑ)’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.147,76€ υπέρ Κ.Α. 30.6662.0026 οικ. έτους 2017 για ‘Προμήθεια Υλικών σιδήρου (ΥΠΕΣΔΑ)’.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6452.0001 «Συνδρομές σε internet» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 120,00€ σε βάρος του Κ.Α. Ε. 00.6813.0001 «Λοιπές εγγυήσεις» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Πολυκρέτη Δήμητρας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.938,80€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Μπιλίρη Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 300,72€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 297,60€.
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr