Πρόσκληση Ο.Ε. στις 25 Μαϊου του 2011

25-05-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 25 – 05 – 2011

Αριθ. Πρωτ.: 19470

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

           ΠΡΟΣ

                           ΤουςΔημοτικούςΣυμβούλους:

κ.κ.Μαγκανάρη Νικόλαο

Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Δήμο Κωνσταντίνο

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

  Τσιρώνη Κωνσταντίνο

  Κομπότη Ιωάννη

  Δερεδίνη Βασίλειο

   Ρωμανό Ιωάννη

   (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25η Μαΐου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:45, σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης συζήτησης και λήψης απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Ψήφιση πιστώσεων από την Οικονομική Επιτροπή κατά το ποσόν της ενίσχυσής  τους και νέων πιστώσεων

 

 

 

 

 

 

2ο

Έγκριση δημοσιεύσεων στον Τύπο

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

 

ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr