ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΣΤΙΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

24-01-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  24-01-2014
Αριθ. Πρωτ.:3113       
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Κομπότη Ιωάννη
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 28 Ιανουαρίου 2014,ημέρα Τρίτη καιώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1o
Έκθεση Εσόδων –Εξόδων 4ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2013.
 
 
 
 
 
 
2o
Υποβολή λογαριασμών εσόδων – εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2013.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης αρμοδιότητας Ο.Ε. Οικ. Έτους 2013 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει.
 
 
 
 
 
 
4ο
Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον εξωτερικό φωτισμό και το φωτισμό του Άλσους Βεϊκου» – Λήψη απόφασης περί του αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
5ο
Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
6ο
Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΤΣΙΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
  
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr