ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

02-06-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  30-05-2014
Αριθ. Πρωτ.:   25595    
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 03 Ιουνίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 13618/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών του Σ. Τζίμα κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση στις 24.06.2014 αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Δημητρίου και Χαράλαμπου Γκλίνου κατά του Δήμου Γαλατσίου και λοιπών.
 
 
 
 
 
 
3ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη αγωγής για τη δικαστική διεκδίκηση οφειλών τρίτων προς το Δήμο Γαλατσίου λόγω υδροδότησης ιδιωτικών κατοικιών στην εκτός σχεδίου δασική αναδασωτέα έκταση του Λόφου Κόκκου.
 
 
 
 
 
 
4ο
Έκθεση Εσόδων Εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
5ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
6ο
Έγκριση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΙΚΑ συνολικού ποσού 68.384,05.
 
 
 
 
 
 
7ο
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
 
 
 
 
 
 
8ο
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων» προϋπολογισμού 100.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
9ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο ‘’Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014’’ –Αρ. μελ. 7/2014
 
 
 
 
 
 
10ο
Διαβίβαση φακέλου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
11ο
Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών κρεοπωλείου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας των λοιπών τμημάτων τροφίμων για τις Υπηρεσίες του Δήμου και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
20ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Διαφωνίδου Αγάπης, για την καταβολή τελών κτηματολογίου.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 121,14 € για την καταβολή προκαταβολής ποσού στην ΕΥΔΑΠ για την τοποθέτηση ρολογιών ύδρευσης σε δυο (2) σιντριβάνια και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 583,04 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. για την απόδοση των (5/12) έναντι της δόσης έτους 2014 για εξόφλ. των πάσης φύσεως οφειλών του Ελλ. Δημοσίου συμφ. Με άρθρ. 27 του Ν. 3756/2009.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 726,10 € για προμήθεια ΤΠΔ Ε κατανομής ΚΑΠ 2014.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3,81 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 40,00 € για αμοιβές και προμήθειες έκδοσης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 205,10 € για έξοδα έκδοσης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 56,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 82,28 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.804,91 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθαριότητας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.825,04 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 463,12 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμου διοικητικού προσωπικού ΙΑΝΟΥΑΡ.-ΦΕΒΡ.-ΜΑΡΤ. & ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0002 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για τη συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα του Δημαρχιακού Καταστήματος.
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.500,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων’’. 
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων’’. 
 
 
 
 
 
 
37ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 111.967,90 € υπέρ Κ.Α. 10.6052.0002 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Εισφορές ασφαλισμένου & εργοδότη ΙΚΑ απασχολούμενων 5μηνων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ’’.
 
 
 
 
 
 
38ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 735,54 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr