ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

29-09-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  29.09.2014
Αριθ. Πρωτ.:  39839
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 03 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Σύνταξη του προσχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Γαλατσίου Οικ. Έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 11ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση έξι (6) εφέσεων μεταξύ της εταιρείας PARKAVENUE-Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων Α.Ε. και του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών σε αγωγή που ασκήθηκε για δαπάνη διαφημιστικής καταχώρησης.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (11ο Τμήμα).
 
 
 
 
 
 
5ο
Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την χρέωση Δ.Τ. στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
6ο
Καθορισμός επιβολής τελών και συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
7ο
Λήψη απόφασης επαναπροσδιορισμού των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τις μειώσεις – απαλλαγές των Δημοτικών Τελών ή Φόρων έτους 2015 για τα άτομα των οποίων η ιδιότητα οριοθετείται από τις διατάξεις του αρθ. 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.
 
 
 
 
 
 
8ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Συγκρότηση Επιτροπών.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2,97 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 116,61 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,67 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 64,47 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμου διοικητικού προσωπικού ΙΟΥΝΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμου διοικητικού προσωπικού ΙΟΥΛΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία μονίμου διοικητικού προσωπικού ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 191,19 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας (Αορίστου Χρόνου), ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.394,80 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας (Ορισμένου Χρόνου – Συμβασιούχων), ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.890,32 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 21.891,20 € για την καταβολή εισφορών ασφαλισμένου & εργοδότη απασχολούμενων ΙΚΑ 5μηνων προγραμμάτων Κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ –ΜΑΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 461,25 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.221,39 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6262.0002 για «Συντήρηση Υποσταθμών της Δ.Ε.Η. Δημαρχιακού Καταστήματος & Άλσους Βεϊκου» με αρ. μελέτης 39/2014.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης 6.000 € υπέρ Κ.Α. 30.6262.0009 για την εκτέλεση της εργασίας: «Συντήρηση Συντριβανιών εργολαβία 2014», με αρ. μελ. 27/2014.
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr