Προσκληση Ο.Ε. στις 30 Ιουνίου 2011

01-07-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 30 – 06 – 2011

Αριθ. Πρωτ.: 26429
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

              Π Ρ Ο Σ

                                                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                  κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                            Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                     Δήμο Κωνσταντίνο

                            Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

                                   Τσιρώνη Κωνσταντίνο

                                       Κομπότη Ιωάννη

                                  Δερεδίνη Βασίλειο

                                      Ρωμανό Ιωάννη

      (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30η Ιουνίου 2011,ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:45 μ.μ., λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης καθορισμού του ύψους δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος θερινής σίτισης μη λειτουργικών απόρων ατόμων του Δήμου, σε έκτακτη συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 

Πρόγραμμα θερινής σίτισης μη λειτουργικών και απόρων ατόμων του Δήμου μας:

α) Καθορισμός ύψους δαπάνης
β) Ψήφιση πίστωσης
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr