ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

27-06-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  26-06-2014
Αριθ. Πρωτ.:   29972 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 30 Ιουνίου 2014,ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε υπόθεση άσκησης εφέσεως της εταιρείας PARKAVENUE-Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε υπόθεση άσκησης εφέσεως της εταιρείας PARKAVENUE-Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε υπόθεση άσκησης εφέσεως της εταιρείας PARKAVENUE-Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε υπόθεση άσκησης εφέσεως  κατά της εταιρείας PARKAVENUE-Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε υπόθεση άσκησης εφέσεως κατά της εταιρείας PARKAVENUE-Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.
 
 
 
 
 
 
6ο
Λήψη απόφασης επί θεμάτων που άπτονται της υδροδότησης των οικιών στο Λόφο Κόκκου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ορισμός πληρεξούσιου και αντίκλητου δικηγόρου για τον καταλογισμό των αποδοχών στον τέως υπάλληλο Καλδάνη Αναστάσιο του Δημητρίου.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ορισμός πληρεξούσιου και αντίκλητου δικηγόρου για τον καταλογισμό των αποδοχών στον τέως υπάλληλο Χαρακτινό Γεράσιμο του Διονυσίου.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2014 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
10ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΜΑΙΟ ΕΤΟΥΣ 2014.
 
 
 
 
 
 
11ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
12ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας μικροϋλικών (υδραυλικά) και υλικών ξυλείας για τη συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών.
 
 
 
 
 
 
13ο
Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.560,16 €  στο ΚΩΔ. 30.7411.0009 για την σύνταξη μελέτης: Μελέτη Πυρασφάλειας και Η/Μ Εγκαταστάσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου στο Άλσος Βεϊκου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ανάκληση Απόφ. Οικ. Επιτρ. 324/2014 λόγω διαβίβασης λάθους παραστατικού προς ψήφιση πίστωσης.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
16o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 14,40 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 91,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 726,10 € για προμήθεια ΤΠΔ για την τακτική ΣΤ Τακτική ΚΑΠ 2014.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6277.0007 Οικ. έτους 2014 για: ‘’Δαπάνη συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων Υγειονομικής μονάδας (Δημοτικό Ιατρείο)’’.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € υπέρ Κ.Α. 10.7134.0001 Οικ. έτους 2014 για : ‘’Προμήθεια Η/Υ & Λογισμικών’’.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.934,45 € υπέρ Κ.Α. 15.7134.0001 Οικ. έτους 2014 για : ‘’Προμήθεια Η/Υ & Λογισμικών’’.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.500,00 € υπέρ Κ.Α. 30.7134.0001 Οικ. έτους 2014 για : ‘’Προμήθεια Η/Υ & Λογισμικών’’.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.039,20 € υπέρ Κ.Α. 10.6266.0001 Οικ. έτους 2014 για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ όλων των προγραμμάτων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 248,46 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 986,46 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
29o
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 421,89 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.614,99 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.097,15 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
32ο
Έγκριση πίνακα εξόδων επιδόσεων από τη δικαστική επιμελήτρια Τσιγαρίδα Δήμητρα και ψήφιση πίστωσης ποσού 364,49 € υπέρ Κ.Α. 00.6116.0001.
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 148,71 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΜΑΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.973,04 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισμένου χρόνου καθαριότητας ΜΑΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.004,23 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασία μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΜΑΙΟΥ 2014.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0001 του Οικ. Έτους 2014 για τη δαπάνη συντήρησης και επισκευής των κεντρικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης.
 
 
 
 
 
 
37o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6261.0001 του Οικ. Έτους 2014 για: ‘’Συντήρηση κτιρίων’’.
 
 
 
 
 
 
38ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2014 για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Μπούρα Αθανάσιο,
Μπούρα Χριστίνα,
Ανδρή Σταμάτιο,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών),
2.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών),
3.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών),
4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr