Πρόσκληση Ο.Ε. στις 31 Μαϊου του 2011

27-05-2011 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι, 27 – 05 – 2011

Αριθ. Πρωτ.:20553
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
            ΠΡΟΣ

                                                                     Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                     Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

Δήμο Κωνσταντίνο

Χριστοδούλου Αγαμέμνονα

Τσιρώνη Κωνσταντίνο

 Κομπότη Ιωάννη

Δερεδίνη Βασίλειο

 Ρωμανό Ιωάννη

(τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 31η Μαΐου 2011,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:45 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κος Ανάργυρος Νισυραίος, τηλ. 2132055430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο

Έγκριση δαπάνης καταχώρησης ανακοινώσεων στον Τύπο

 
 
 
 
 
 
2ο

Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την καταβολή εξόδων κηδείας της θανούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πατράσκου Αικατερίνης

 
 
 
 
 
 
3ο

Ψήφιση πίστωσης 3.108,39 € για την καταβολή τριμηνιαίων αποδοχών της θανούσης μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πατράσκου Αικατερίνης

 
 
 
 
 
 
4ο

Έγκριση ή μη άσκησης δικαστικής προσεπίκλησης του Ο.Α.Ε.Δ. στην δίκη των συμβασιούχων με Προγράμματα STAGEκ.κ. Βαγιωνάκη Χριστίνας κλπ.

 
 
5ο

Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά του Ο.Α.Ε.Δ. για τους υπαλλήλους με συμβάσεις STAGEκ.κ. Κατσαντώνη Ελένης κλπ.

 
 
 
 
 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 314,88 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Χρυσαυγής Γκουβέτσου από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου

 
 
 
 
 
 
7ο

Ανάθεση σε Δικηγόρο νομικής υποστήριξης για την αντίκρουση των κατατεθεισών στον Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αιτήσεων θεραπείας της εταιρείας «ΕΥΔΡΟΜΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά των υπ’ αριθ. 16 & 45/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

 
 
 
 
 
 
8ο

Ανάθεση σε Δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης υποθέσεων του Δήμου

 
 
 
 
 
 
9ο

Έγκριση άσκησης ή μη ανακοπής της υπ’ αριθ. 7684/2011 απόφασης (Διαταγής Πληρωμής) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 
 
 
 
 
 
10ο

Καθορισμός συντελεστών χρήσης κοινόχρηστων χώρων

 
 
 
 
 
 
11ο

Τέλη διέλευσης και Τέλη χρήσης Δικαιωμάτων διέλευσης.

 
 
 
 
 
 
12ο

Καθορισμός ύψους ειδικού δημοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.

 
 
 
 
 
 
13ο

Αποδοχή δωρεάς ενός Πυροσβεστικού Οχήματος από το Πυροσβεστικό Σώμα

 
 
 
 
 
 
14ο

Αποδοχή παραίτησης του Υπαλλήλου του Δήμου κ. Ατλιδάκη Παύλου από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Π.Δ. 28/80 που είχε ορισθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αντικατάστασή του

 
 
 
 
 
 
15o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.010,41 € που προέκυψε από τη διενέργεια της εκδήλωσης για την παιδική παχυσαρκία «Απλός, υγιεινός και οικονομικός τρόπος διατροφής

 

 

 

 

 
 
16o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 559,65 € που προέκυψε από τη διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας την 20η Μαΐου 2011

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

 

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε.

 
 
 
 
ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)

 
 
 
 


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Αλιμπέρτη Μαρία,

Νίκου Νικόλαο,

Ανδρή Σταμάτιο,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλθουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δήμου:

1.    Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

2.    Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.    Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr