ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

01-11-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  01-11-2013

Αριθ. Πρωτ.:42514

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                               

              ΠΡΟΣ

                                                                       
Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
  κ.κ.   Μαγκανάρη Νικόλαο

          Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

            Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη

                                                                    

 Δήμο Κωνσταντίνο

                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                      
 (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 05 Νοεμβρίου 2013,ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Προσαρμογή του σχεδίου Προϋπολογισμού 2014 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

 
 
 
 
 
 
2ο

Τροποποίηση Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης Οικονομικού έτους 2013.

 
 
 
 
 
 
3ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, έφεσης από το Δήμο Γαλατσίου κατά των υπ’ αριθ. 2655, 2656, 2657, 2658, και 2659 /2013 αποφάσεων του 8ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (προσφυγές ΕΥΔΑΠ).

 
 
 
 
 
 
4o

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 41756/29-10-2013 ενστάσεως της Χρησίμου Σπυριδούλας κατά των υπ’ αριθ. 344-345/2013 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

 
 
 
 
 
 
5ο

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 
 
 
 
 
 
6ο

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικού για τον εξωτερικό φωτισμό και το φωτισμό του Άλσους Βεϊκου.

 
 
 
 
 
 
7ο

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού και φωτιστικού υλικού για τα έργα αυτεπιστασίας.

 
 
 
 
 
 
8ο

Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. έτους 2013 που δεν έχουν εκτελεστεί.

 
 
 
 
 
 
9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 116,61 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 9.226,94 € για την παροχή ειδών ατομικής προστασίας 2011-2012.

 
 
 
 
 
 
11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 115,78 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου διοικητικού – οικονομικού προσωπικού, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
12ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 59,40 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού καθαριότητας αορίστου χρόνου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
13ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.940,08 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσιών καθαριότητας, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
14ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.415,99 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού (συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου) υπηρεσίας καθαριότητας, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

 
 
 
 
 
 
15ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 47.259,91 € για την καταβολή φόρου επί του τόκου των τραπεζικών καταθέσεων.

 
 
 
 
 
 
16ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.182,03 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
17ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6434.0003 οικ. έτους 2013 που αφορά τη Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

 
 
 
 
 
 
18ο

Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € στον Κ.Α. 30.7311.0001 για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ13/τ.97 Δήμου Γαλατσίου.

 
 
 
 
 
 
19ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 52.000,00 € από ΥΠΕΣΣΔΑ για το συνεχιζόμενο έργο: «Κατασκευή πλατείας μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου, Λυκούργου, Ύδρας και Απειράνθου Κ.Α.30.7322.0019».

 
 
 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr