Πρόσκληση Ο.Ε. τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017

04-12-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  04-12-2017
Αριθ. Πρωτ.:42332
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 04 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω των άμεσων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. για την προμήθεια υγρών καυσίμων και του περιορισμένου χρόνου για το στολισμό της πόλης, στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
 
 
 
 
2ο
 
 
 
Διαβίβαση Πρακτικών Νο 1 (Αποσφράγιση ηλεκτρονικών φακέλων Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών), 2Α (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών) & 2B1 & 2B2 (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων ετών 2017–2019 – Έγκριση των Πρακτικών και συνέχιση ή μη του Διαγωνισμού.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δεκατριών χιλιάδων εκατόν τριάντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (13.131,60 €) για την προμήθεια εξοπλισμού εορταστικού στολισμού της πόλης, σε βάρος του Κ.Α. 10.6691.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr