Πρόσκληση Ο.Ε. την 1η Απριλίου 2014

27-03-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  27-03-2015
Αριθ. Πρωτ.: 9402
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 01 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης Οικ. έτους 2015 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
3ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Στεφανοπούλου Σταυρούλας για προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για ανεφοδιασμό μηχανής γραμματοσήμανσης.
 
 
 
 
 
 
4o
Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης του ποσού 1.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.
 
 
 
 
 
 
5o
Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης του ποσού 1.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.
 
 
 
 
 
 
6o
Έγκριση δημοσίευσης στον Τύπο και ψήφιση δέσμευσης πίστωσης του ποσού 1.000,00 € με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001.
 
 
 
 
 
 
7o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € Κ.Α.00.6449.0001 για την καταβολή ποσού των εξόδων από αγορά ακινήτου επί της οδού Καλ. Σαμουήλ (έλεγχος τίτλων – συμβολαιογραφικά κλπ) και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
8o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.228,95 € υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2015 για δικαστική δαπάνη (Αγωγή, τόκους, Δικαστική δαπάνη) δυνάμει της με αριθ. 2697/14 Απόφασης Ειρηνοδικείου Αθηνών υπέρ ΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ.
 
 
 
 
 
 
9o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.500,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων’’.
 
 
 
 
 
 
10o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6062.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Έξοδα κηδείας αποβιούντων Δημοτικών υπαλλήλων & συνταξιούχων’’.
 
 
 
 
 
 
11o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
12o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10,87 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
13o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
14o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
15o
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 525,21 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτηαπό τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
16o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6262.0011 για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2015», αρ. μελ. 3/2015.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr