ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

06-11-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

 

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                    
κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                             
Βερούλη Ιωάννη
                                                                                             
Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 10 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικονομικού έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, οικονομικού έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
3ο
Έγκριση διενέργειας εκπαιδευτικού σεμιναρίου (εντός Δήμου) με τίτλο ‘’Πρακτική Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.’’ και ψήφιση πίστωσης ποσού 980,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6073.0001 Οικ. έτους 2014. 
 
 
 
 
 
 
4ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2014 για την ανάθεση σε Ορκωτό Λογιστή του ελέγχου του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Γαλατσίου για το Οικ. έτος 2014.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 0,40 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 19,43 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάκληση της με αριθ. 584/2014 απόφασης.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση τροποποίησης της Τεχνικής Έκθεσης, Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.796, 10 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.0025: για την σύνταξη Τοπογραφικών μελετών έτους 2014 – αρ. μελ. 11/14.
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr