Πρόσκληση Ο.Ε. την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου

01-11-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  31 – 102016
Αριθ. Πρωτ. : 33263
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  4 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
 2ο
 
3ο
 
 
 
4ο
 
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
15ο
 
 
16ο
 
 
17ο
 
18ο
 
19ο
 
Διαβίβαση της 2/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Γαλατσίου.
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγές που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUE ΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 14.11.2016, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αρ. Κατ. 30467/2016, Αριθμός Πινακίου: ΕΡ8) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Βασιλείου Φιλλίπου κ.λ.π. κατά του Δήμου Γαλατσίου (για επιδόματα εορτών & αδείας).
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και δέκα έξι λεπτών (2.584,16€) για την παροχή ανάπτυξης, αναβάθμισης λογισμικού και εκπαίδευσης σε βάρος του Κ.Α. 30.6266.0001 οικονομικού έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την αμοιβή λοιπών εκτελούντων λοιπές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (Μίσθωση Έργου 2016).
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 142,85€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 211,09 € για καταβολή υπερωριών   προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  8.939,46 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.173,32 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.014,63 € για καταβολή υπερωριών  προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 270,50 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 800,74 € για καταβολή υπερωριών  προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 69,80 € για καταβολή υπερωριών  μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 48,96 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου – Σχολικοί Φύλακες, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Διαφωνίδου Αγάπης για την πληρωμή πάγιου τέλους Εθνικού Κτηματολογίου για την εγγραφή οικοπεδικής έκτασης.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Φραγκουλοπούλου Μαρίας για την προμήθεια εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών.
 
Ψήφιση πίστωσης & έγκριση καταβολής προστίμου στη Δ.Ο.Υ.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 164,00€ για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr