ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

20-02-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  20-02-2015
Αριθ. Πρωτ.: 5349
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 32/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση των ενστάσεων ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εθνικού Κτηματολογίου». 
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 34/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Ορισμός δικηγόρου για τον έλεγχο ενστάσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο καθώς και την παράσταση του για συνεδρίαση κάθε επιτροπής ενστάσεων.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων που θα εισαχθούν ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου είτε αυτές έχουν υποβληθεί από τον Δήμο Γαλατσίου, είτε από το Δημόσιο, είτε από ιδιώτες – ιδιοκτήτες και στρέφονται κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών  προς τους ιδιώτες – ιδιοκτήτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ενστάσεις του Δημοσίου με αντικείμενο την διεκδίκηση εκτάσεων που έχουν ανοικοδομηθεί και βρίσκονται εντός σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
5o
Έγκριση συμμετοχής τριών υπαλλήλων του Δήμου μας στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων» και ψήφιση πίστωσης τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
6o
Διαβίβαση των Πρακτικών  Νο 3 & 4 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών (α) ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών (Πρακτικό Νο 3) και (β) εξέτασης της κατατεθείσας από 10/02/2015 (Αριθ. Πρωτ. Εισερχ. 4092/10-02-2015) ένστασης (Πρακτικό Νο 4) – Εκδίκαση της ένστασης και λήψη απόφασης για τη συνέχιση του Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου και ενός σαρώθρου.
 
 
 
 
 
 
7o
Ανατροπή ανάληψης Υποχρεώσεων Οικ. έτους 2015 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο έτος που αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
8o
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 € Οικ. έτους 2015 για: Προμήθεια: ‘’Αναλωσίμων εκτυπωτών Η/Υ (Τόνερ – μελάνια, Υπηρεσιών ΚΕΠ & Κοινωνικής υπηρεσίας)’’ Κ.Α. 15.6613.0001.
 
 
 
 
 
 
9o
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00 € Οικ. έτους 2015 για: Προμήθεια: ‘’Αναλωσίμων Φωτοτυπικών και FAX (Τόνερ – μελάνια, Υπηρεσιών ΚΕΠ & Κοινωνικής υπηρεσίας)’’ Κ.Α. 15.6613.0003.
 
 
 
 
 
 
10o
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00 € Οικ. έτους 2015 για: Προμήθεια: ‘’Αναλωσίμων εκτυπωτών Η/Υ (Τόνερ – μελάνια, Δ/κών & Τεχνικών Υπηρεσιών)’’ Κ.Α. 10.6613.0001.
 
 
 
 
 
 
11o
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.000,00 € Οικ. έτους 2015 για: Προμήθεια: ‘’Αναλωσίμων Φωτοτυπικών και FAX(Τόνερ – μελάνια, Δ/κών & Τεχνικών Υπηρεσιών)’’ Κ.Α. 10.6613.0003.
 
 
 
 
 
 
12o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6266.0001 Οικ. έτους 2015 για εργασίες: ‘’Συντήρησης εφαρμογών λογισμικών υπηρεσιών Κ.Ε.Π.’’.
 
 
 
 
 
 
13o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6265.0004 Οικ. έτους 2015 για εργασίες ‘’Συντήρησης του Μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ)’’.
 
 
 
 
 
 
14o
Ψήφιση πίστωση ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6265.0003 Οικ. έτους 2015 για : ‘’Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχ/των Διοικ/κων –Τεχνικών Υπηρεσιών’’.
 
 
 
 
 
 
15o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € υπέρ Κ.Α. 15.6265.0002 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Συντήρηση φωτοτυπικών και λοιπών μηχ/των (FAX) Κοινωνικής Υπηρεσίας & Κ.Ε.Π.’’.
 
 
 
 
 
 
16o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων’’.
 
 
 
 
 
 
17o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00 € για την προμήθεια εισιτηρίων μέσων μαζικής μεταφοράς για τους μετακινούμενους σε διάφορες υπηρεσίες υπαλλήλους και έγκριση εντάλματος προπληρωμής.
 
 
 
 
 
 
18o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
19o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ Β’ κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
20o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
21o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
22o
Απευθείας ανάθεση και κατακύρωση εκπόνησης της: Γεωλογικής μελέτης για την αντιμετώπιση προβλημάτων αστάθειας πρανών στο Δήμο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
23o
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων – Εργολαβία 2014 συνολικού προϋπολογισμού 180.000,00 €.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]