Πρόσκληση Ο.Ε. την Τρίτη 10 Απριλίου 2018

10-04-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  0504-2018
Αριθ. Πρωτ.:8849
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 10η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
2ο
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης και του εν γένει χειρισμού υπόθεσης που αφορά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7816/28-03-2018 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Πρόσκληση και Δήλωση του κ. Βογιατζάκη Κων/νου.
 
 
3ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας προγράμματος φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις.
 
 
4ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου.
 
 
5ο
Έγκριση δαπάνης τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (3.720€) για την υπηρεσία συντήρησης λογισμικού συστήματος του Κ.Ε.Π. – ΥΓΕΙΑΣ της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Διάθεση πίστωσης χιλίων διακοσίων σαράντα ευρώ (1.240€), σε βάρος του Κ.Α. 15.6266.0002 οικονομικού έτους 2018. Το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί ισόποσα στα οικονομικά έτη 2019 & 2020.
 
 
6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (23.957,30€) για την προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ονοματοθεσίας και μεμβρανών κάλυψης υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους, σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0009 οικονομικού έτους 2018.
 
 
7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (69.300€) σε βάρος του Κ.Α. 15.6484.0001 του οικονομικού έτους 2018 για την υλοποίηση του προγράμματος «Φιλοξενία παιδιών σε Κατασκηνώσεις» έτους 2018.
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριών χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ(3.980) για την προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας και βιβλιοδεσίες, σε βάρος του Κ.Α. 10.6615.0001 οικονομικό έτος 2018.
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (7.998) για την προμήθεια εξαρτημάτων και μικροϋλικών παιδικών χαρών, σε βάρος του Κ.Α.30.6662.0002 οικονομικού έτους 2018.
 
 
10ο
Α. Έκκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 500,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδάκη Μιχαήλ για ενέργειες διαδικασίας έκδοσης καρτών καυσαερίων Απορ/φορων αυτ/των καθώς και των επιβατικών οχημάτων του Δήμου. Β1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 100,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6495.0001 οικ. έτους 2018. Β2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6495.0001 οικ. έτους 2018.
 
 
11ο
            Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.374,70 στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Αναγνωσταρά Αικατερίνης για καταβολή του ποσού στον ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση 23 νέων φωτιστικών.
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6142.0006 οικ. έτους 2018 για ‘Συνεχιζόμενο: Δαπάνη ελέγχου του Ισολογισμού από Ορκωτό Λογιστή της χρήσης 2014’.
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr