Πρόσκληση Ο.Ε. την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

10-11-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  10.11.2017
Αριθ. Πρωτ.: 39219
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη 
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 14 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
9η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 
 
2ο
Κατάρτιση Πίνακα για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
3ο
Αποδοχή δωρεάς -προσφοράς δωροκαρτών για αγορά διαφόρων ειδών για την Χριστουγεννιάτικη γιορτή στα παιδιά ωφελούμενων της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
 
 
4ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 28.11.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 32ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε η κ. Τσιτσέ Αγγελική (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2309/5-7-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ258/2017, με Αρ. Πιν.: 20) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
5ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 28.11.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 32ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε ο κ. Γάκιας Ιωάννης (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2291/4-7-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ245/2017, με Αρ. Πιν.: 17) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
6ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 28.11.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 32ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε ο κ. Γάκιας Γεώργιος (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2288Β/4-7-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ242/2017, με Αρ. Πιν.: 16) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
7ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 28.11.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 32ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε ο κ. Αθανασόπουλος Ιωάννης (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2289/4-7-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ250/2017, με Αρ. Πιν.: 18) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
8ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 14.12.2017 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 29ο Μονομελούς σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Σπυρόπουλος Ιωάννης κ.λ.π. (Αρ. Καταθ.: 27195/2012, Αρ. Κλ.:39905/2016, με Αρ. Πιν.: 23) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
 
 
9ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 01.12.2017 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία περιουσιακών διαφορών / εργατικές διαφορές) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Παργινού Γκόλφω κ.λ.π. (ΓΑΚ: 582963/2017, Ειδ. Αρ. Κατ.: 2408/2017, Πιν.: ΚΓ, με Αρ. Πιν.: 10) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
10ο
Απόδοση λογαριασμού  εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ στο όνομα  του υπαλλήλου του Δήμου Φραγκουλόπουλου Γεώργιου   για έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου.
 
 
11ο
Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής των υπηρεσιών εικοσιτετράμηνης (24μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ετών 2018 & 2019.
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τετρακοσίων σαράντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (446,40) για την προμήθεια πέντε (5) θερμαντικών σωμάτων σε βάρος του Κ.Α10.7133.0001 οικονομικού έτους 2017
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πεντακόσια ενενήντα ευρώ (590 ) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού της «Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών», σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
14ο
Έγκριση συνολικής δαπάνης 170.000, € για την ανάθεση των υπηρεσιών «Ασφάλισης μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων του Δήμου των ετών 2018 & 2019» – Προδέσμευση πιστώσεων από τους Κ.Α. 20.6253.0001 (65.000 €) & Κ.Α. 10.6253.0001 (20.000 €) του προϋπολογισμού του καθενός από τα Οικ. Έτη 2018 & 2019.
 
 
15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (6.441,80 ) για την παροχή υπηρεσίας ανακατασκευής οχήματος υπηρεσίας καθαριότητας – τοποθέτησης αρπάγης (ΚΗΙ 7018), σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0020 οικονομικού έτους 2017.
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (2.042,28 ) για την προμήθεια, αντικατάσταση, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων του Δήμου, σε βάρος των Κ.Α. 20.7135.0009, Κ.Α. 10.7135.0015, Κ.Α. 20.6265.0001 & Κ.Α. 10.6263.0015 οικονομικού έτους 2017.
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (1.380 ) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού του «Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου», σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (1.380 ) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού του «Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου», σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
19ο
 
 
20ο
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού € 2.000,00 με απόδοση λογαριασμού έως τη λήξη του έτους, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
 
21ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 846,48€.
 
 
22ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Μουδάκη Κων/νου από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.736,00€.
 
 
23ο
πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Kωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 149,00€.
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr