ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

17-11-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
                                                          
 
Γαλάτσι,  17.11.2017
Αριθ. Πρωτ.: 40258
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη 
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2017.
 
 
2ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 59,77€ στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Ροδίτου Χάρις πληρωμής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού για επέκταση φωτιστικού δικτύου.
 
 
3ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (14.992,62 ) για την προμήθεια, δενδρυλλίων και θάμνων σε βάρος του Κ.Α. 35.6692.0011 οικονομικού έτους 2017.
 
 
4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (4.340 ) για την επισκευή & συντήρηση ογδόντα πέντε (85) επιστηλίων στα πλαίσια του εορταστικού διάκοσμου της πόλης λόγω Χριστουγέννων σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0008 οικονομικού έτους 2017.
 
 
5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (2.988,40 €) για την προμήθεια υδρομετρητών για πηγές του Δήμου, σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.0006 οικονομικού έτους 2017.
 
 
6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα οκτώ (992,38 ) για την προμήθεια ραφιών από λαμαρίνα πάχους για την αίθουσα του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε βάρος του Κ.Α 15.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (349.990 €) για την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Παιδικών χαρών, Παιδικών Οργάνων Γυμναστικής & Δαπέδων Ασφαλείας ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακόσια σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (349.990 €) σε βάρος των Κ.Α. 30.7135.0028 (237.732,80 €), Κ.Α. 30.7135.0029 (101.097,20 €) & Κ.Α. 30.7135.0030 (11.160 €) οικονομικού έτους 2017.
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 14.632 ευρώ για την αμοιβή δικηγόρων για την εν γένει διευκρίνηση απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου Γαλατσίου και της ένταξης αυτών στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιχορήγηση / εξόφλησής τους.
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 358,98 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 17,45 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 403,08 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.398,52 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.015,94€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.437,05 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.004,45 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Μπάστα Κων/νο,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr