Πρόσκληση Ο.Ε. την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

20-01-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  20.01.2017
Αριθ. Πρωτ.: 1890
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 24 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
3ο
 
 
4ο
 
 
5ο
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
 
 
8ο
 
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
 
 
 
14ο
 
 
 
15ο
 
 
 
 
16ο
 
 
 
 
17ο
 
 
 
18ο
 
 
 
19ο
 
 
 
20ο
 
 
21ο
 
 
 22ο
 
 23ο
 
 
 
Ανατροπές Ανάληψης Υποχρεώσεων οικ. έτους 2016 που δεν έχουν εκτελεστεί εν μέρει ή εν όλω.
 
Ψηφίσεις πιστώσεων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).
 
Ψηφίσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ. έτους 2017 σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06. Καθώς και αυτών που ψηφίζονται για όλο το ποσόν από την αρχή του έτους.
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης ενώπιον Αρμόδιου Δικαστηρίου κατά της υπ΄ αριθμ. 1706/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 01.02.2017, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 71879/2016, ΑΚΔ: 11145/2016, Α/Α κατάθεσης δικασίμου:42) σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν οι κ.κ. Τριανταφύλλου Μαρίνας κ.λ.π. (σύνολο 12), κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 08.02.2017, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 100135/2015, ΑΚΔ: 3602/2015, Αριθμός Πινακίου: ΚΒ/10) σε αγωγή που άσκησε η Γεωργία Τσιμπλάκου, κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 14.02.2017, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (ΓΑΚ: 8762/2015, Αριθμός Πινακίου: 32) σε έφεση που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά της υπ’ αριθμ. 1931/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης που αφορά θέματα αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών που προκύπτουν από προνοιακά επιδόματα.
 
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο «Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου».
 
Έγκριση ή του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Γαλατσίου».
 
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή Οδοστρωμάτων Πεζοδρομίων & Προστατευτικών Κιγκλιδωμάτων Δημοτικών Οδών – Εργολαβία 2016».
 
Διαβίβαση Πρακτικού Νο 4 (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Μειοδότη) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων (Δημοτικού Φωτισμού – Κοινόχρηστων Χώρων & Άλσους Βεΐκου – Εξωτερικού Φωτισμού – Δημοτικών Κτιρίων) του Δήμου έτους 2016 – Λήψη απόφασης έγκρισης ή μη του Πρακτικού και κατακύρωσης ή μη του Διαγωνισμού.
 
Διαβίβαση Πρακτικού Νο 4 (Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Μειοδότη) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου έτους 2016 – Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
 
Διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εκατό ευρώ (1.100 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0004 για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μιας χημικής τουαλέτας στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου σε βάρος του οικονομικού έτους 2017.
 
Διάθεση πίστωσης διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (249.422,14 €), για την προμήθεια τροφίμων μέσω διατακτικών οι οποίες θα μοιραστούν για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων κατοίκων (Πάσχα & Χριστούγεννα), σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκρισητης υπ’ αριθ. 19/2016 Μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας στις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) για την συντήρηση ανελκυστήρα του Δημαρχιακού καταστήματος σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριάντα μία χιλιάδες ευρώ (31.000 ) σε βάρος των Κ.Α. 00.6463.0001, Κ.Α. 10.6462.0001 & Κ.Α. 30.6462.0001, για τη δαπάνη των εξόδων δημοσίευσης προκηρύξεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για ‘Επέκταση δικτύου φωτισμού’ υπέρ Κ.Α. 206279.0001.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.405,68 υπέρ Κ.Α. 10.6041.0004 για ‘Αποζημίωση ασκούμενων σπουδαστών’.
 
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2016.
 
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Δεκέμβριο έτους 2016.
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr