ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

24-04-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  24-04-2015
Αριθ. Πρωτ.: 13267
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 28 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Έκθεση Εσόδων –Εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτος 2015.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 617/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο για τον επιμερισμό των καταλογισθέντων ποσών της 295/12 Πράξης του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους υπόχρεους που αναφέρονται σε αυτήν και που αφορά το οικονομικό έτος 1998. 
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Αρείου Πάγου στις 06.05.2015 κατά τη συζήτηση αιτήσεως αναιρέσεως του τ. Δημάρχου Γαλατσίου Κυριάκου Τσίρου επί ποινικής υποθέσεως.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Γ’ Ακυρωτικό Τμήμα) στις 06.05.2015 κατά τη συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως επί των προστίμων της Δ/νσης Δασών για τις εγκαταστάσεις του γκαράζ.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον Του Α.Τ. Γαλατσίου και του 17ου Πταισματοδίκη Αθηνών του Δημάρχου Γαλατσίου Γεώργιου Μαρκόπουλου, του Δημοτικού Συμβούλου Νικολάου Μαγκανάρη και του πρώην Δημάρχου Γαλατσίου Κυριάκου Τσίρου για κατάθεση Γραπτών Εξηγήσεων επί τριών (3) μηνύσεων του Δημητρίου Γκλίνου εις βάρος τους για υπόθεση του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάθεση σε δικηγόρο διενέργειας ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 100 και 100α/τ.97.
 
 
 
 
 
 
8ο
Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθ. 683/2014 απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με το α΄ρθρο 27 του Ν. 3669/2008.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανατροπή Ανάληψης Υποχρέωσης οικ. έτους 2015 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 225,65 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου καθαριότητας ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 662,84 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχων), ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.575,13 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € Οικ. έτους 2015 για: ‘’Φόροι και τέλη’’.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια ξυλείας.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια ασφαλτομίγματος.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια χρωμάτων.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια οικοδομικών υλικών.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια ειδών σιδήρου.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια μικροϋλικών (υδραυλικών).
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0013 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια ειδών κιγκαλερίας.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6634.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0012 του Οικ. έτους 2015 για τη δαπάνη προμήθειας οργάνων για τις Παιδικές Χαρές.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.771,20 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Σπηλιοπούλου Χρυσάγη Κωνσταντίνα,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
2.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
3.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
4.       Δαβέτα Χριστίνα (Δ/ντρια Κ.Ε.Π.)
5.       Σπηλιόπουλο Παναγιώτη (Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr