ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

31-10-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  30-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 35296
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                 Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 03 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1o
 
Εκδίκαση ενστάσεων επί του από 12/10/2015 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου Άλσος Βεΐκου».
 
 
 
 
 
 
2o
 
Κατακύρωση αποτελέσματος του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : «Ανακατασκευή του Γηπέδου Ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου Άλσος Βεΐκου» κατόπιν συμμόρφωσης στην με αρ. 6268/2015 απόφασης του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
 
 
 
 
 
3o
 
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10.11.2015 κατά τη μετ’ απόδειξη συζήτηση α) της από 25.10.2006 και με ΑΚΔ 200113/11794/2006 αναγνωριστικής αγωγής των Δημητρίου και Χαράλαμπου Γκλίνου κατά του Ελληνικού Δημοσίου και β) της από 12.4.2007 με ΑΚΔ 4422/2007 πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Γαλατσίου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
 
 
 
 
 
 
4o
 
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε δυο (2) δίκες επί ισάριθμων προσφύγων της εταιρείας PARKAVENUE ΑΕ και μια έφεση του Δήμου Γαλατσίου κατά της τελευταίας εταιρείας για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
5o
 
 
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων σε εννέα (9) δίκες επί ισάριθμων προσφυγών της εταιρείας PARKAVENUE και δυο εφέσεις (2) της ίδιας εταιρείας κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
6o
 
Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ).
 
 
 
 
 
 
7o
 
Καθορισμός όρων διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες θέρμανσης του Δημαρχιακού Καταστήματος.
 
 
 
 
 
 
8o
Αποδοχή δωρεάς ενός εκτυπωτή LASERHP 1102.
 
 
 
 
 
 
9o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
10o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 72,46 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
11o
Ψήφιση πίστωσης ποσού 149,91 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr