ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΗΝ ΤΡIΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ

27-05-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  27.05.2016
Αριθ. Πρωτ. 16788
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 31 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
2ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Η’ Μονομελούς Πλημμελειοδίκειου στις 17.07.2016 επί ποινικής υποθέσεως με ΑΒΜ: ΙΑ 2012/14960 και κατηγορούμενο τον κ.Ευθύμιο Παναγιωτακόπουλο.
 
 
 
 
 
 
4ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσία πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6117.0006 οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 205,80 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 298,40 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 435,41 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 532,80 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 799,89 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.572,25 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.702,28 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 8,07 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 255,41 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00 € για την σύνταξη της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη για την αντιμετώπιση προβλημάτων αστάθειας πρανών στον Δήμο Γαλατσίου», στον Κ.Α. 30.7412.0017.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr