ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

27-10-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Γαλάτσι,  27.10.2017
Αριθ. Πρωτ.: 37078
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη 
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 31 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Διαβίβαση της 2/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 
 
2ο
Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2018.
 
 
3ο
Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2018.
 
 
4ο
Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017.
 
 
5ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2017.
 
 
6ο
Κατάρτιση Πίνακα για την Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
7ο
Διαβίβαση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών μειοδότη. Λήψη απόφασης για την ανάδειξη ή μη οριστικού μειοδότη.
 
 
8ο
Διαβίβαση του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Μειοδότη του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών συντήρησης συντριβανιών του Δήμου για τα έτη 2017-18. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.
 
 
9ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ασφάλισης μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργων του Δήμου ετών (2018 & 2019).
 
 
10ο
Αλλαγή και ορισμός εκ νέου, νόμιμου εκπροσώπου παραλαβής οπωροκηπευτικών του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 74,20 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 69,80 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας -προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 409,20 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων,ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
 
 
14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 8.274,13 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
 
 
15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 995,78€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.870,53 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου),ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 684,87 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτακόσια ευρώ (800€) για την προμήθεια σαράντα (40) μπλοκ χειρόγραφης διπλότυπης εντολής προς το πρατήριο πετρελαίου σε βάρος του Κ.Α. 10.6615.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εκατό σαράντα ευρώ (140€) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής & Μέριμνας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
20ο
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Αρβανίτη Ξενοφώντα ποσού 179,30€ για καταβολή του εν λόγω ποσού στον ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση τριών (3) νέων φωτιστικών επί της οδού Κουντουριώτου.
 
 
21ο
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 236.433,05€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6492.0001 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
 
22ο
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 18,50€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
 
23ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 735,32€.
 
 
24ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 145,08€.
 
 
\
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Προς:
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Δάσκα Σώμου Μαρία,
Μπάστα Κων/νο,
Ροπόδη Παναγιώτη,
Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,
Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη
 
αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:
1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)
2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)
3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)
4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)
5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)
6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr