Πρόσκληση Ο.Ε. την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

31-10-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  31-10-2014
Αριθ. Πρωτ.:  43964
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                           Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 04 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
Προσαρμογή του Σχεδίου Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2015 μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίηση του προϋπολογισμού έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
3ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 18461/2013 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
4ο
Καθορισμός ύψους ετήσιων ανταποδοτικών τελών έτους 2015 (τέλη καθαριότητας και φωτισμού άρθρου 25 παραγρ. 12 Ν. 1828/1989) για το Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
5ο
Αποδοχή δωρεάς.
 
 
 
 
 
 
6ο
Παραλαβή συμβολαίου για ακίνητο επί της οδού Ελικώνος και ψήφιση ισόποσης πίστωσης 100 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6494.0001 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
7ο
Λήψη απόφασης επί ένστασης κατά της διακήρυξης του Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού Προμήθειας ενός Απορ/ρου αυτ/του & ενός Μηχανοκίνητου αναρροφητικού Σαρώθρου.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 116,61 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για τη χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
10ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 419,43 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 289,05 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 838,86 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.011,06 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.258,29 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.614,99 € για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Αποστολοπούλου Αλεξίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ορθή επανάληψη της απόφασης αρ. 118/2014 Ο.Ε. περί: Ψήφιση πίστωσης ποσού 40.000 € στον Κ.Α. 30.7326.0009 για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2014» – Αρ. μελ. 7/2014.
 
 
 
 
 
 
17ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΪΚΟΥ».
 
 
 
 
 
 
18ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Ανακατασκευή Κοινοχρήστων Χώρων (Πλατειών – Νησίδων & Άλσεων)» Αρ. μελ. 2/2014.
 
 
 
 
 
 
19ο
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων» αρ. μελ. 09/2014.
 
 
 
 
 
 
20ο
Έγκριση τροποποίησης της Τεχνικής Έκθεσης, Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.796, 10 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.0025: για την σύνταξη Τοπογραφικών μελετών έτους 2014 – αρ. μελ. 11/14.
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr