ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΙΟΥ 2017

28-04-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  28.04.2017
Αριθ. Πρωτ.:14974
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 02 Μαϊου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
3ο
 
 
4ο
 
 
 
 
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
 
 
7ο
 
 
 
 
8ο
 
 
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Αποδοχή χορηγίας γευμάτων της Εταιρείας Κομπατσιάρη Α.Ε.
 
Διαβίβαση Πρακτικού εκδίκασης προδικαστικής προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 103/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την αποσφράγιση – αξιολόγηση των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών του προσώπων έτους 2017 – Έγκριση Πρακτικού – Αποδοχή ή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτά (6.993,60 ) σε βάρος του Κ.Α. 10.6615.0001 για τη προμήθεια ποικίλων εντύπων και φακέλων που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) για την υπηρεσία μαγνητοφώνησης, απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδεσίας πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σε βάρος του Κ.Α. 10.6117.0008 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τρία ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (2.643,68 ) για τη παραμετροποίηση και τεχνική βελτίωση της λογισμικής εφαρμογής διαχείρισης Μητρώου Ωφελουμένων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου σε βάρος του Κ.Α. 15.6266.0002 οικονομικό έτος 2017.
 
Έγκριση δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 ) για την υπηρεσία συντήρησης σιντριβανιών του Δήμου. Διάθεση πίστωσης οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (8.750 €) θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262.0036 οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. επόμενων οικονομικών ετών.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 11,50 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών, δαπάνης εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (992€) σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0017 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας τριών (3) κλιματιστικών, δαπάνης εννιακοσίων χιλίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (1.488€) σε βάρος του Κ.Α. 20.7135.0008 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης διάθεσης πίστωσης πέντε ευρώ (5€) σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για τις ετήσιες συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών – δεδομένων (Σύμβαση 2016).
 
Ψήφιση πίστωσης και διάθεση δαπάνης 232.000,00€ για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου – Εργολαβία 2017» αρ. μελ. 8/2017 Κ.Α.30.7331.0026.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.091,20€.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr