Πρόσκληση Ο.Ε. για 23 Απριλίου 2013

19-04-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι, 19 04 –2013

Αριθ. Πρωτ.: 13751
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                               

                         Π Ρ Ο Σ                                                   Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις  23 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή την οποία άσκησαν εργαζόμενοι στις Διοικητικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Γαλατσίου (Τσιμπίδη Κυριακή, Μπαμπέ Ασημίνα, Αδρουτζή Διονυσία, Βλαχογιάννη Γεωργία).

 
 
 
 
 
 
2ο

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 93/2013 απόφαση της Ο.Ε.

 

 

 

 

 
 
3ο

Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή την οποία άσκησαν πρώην εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ Ιωάννης Λυερός κ.λ.π.

 

 

 

 

 

 

4ο

Λήψη Απόφασης έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμού όρων διακήρυξης Διαδικασίας Απ’ ευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Ανταλλακτικών κάδων απορ/των.

 

 

 

 

 

 

5ο

Λήψη Απόφασης έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμού όρων διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού Προμήθειας Χημικού υλικού απολύμανσης κάδων απορ/των.

 

 

 

 

 
 
6ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0010 Οικ. έτους 2013 για προμήθεια αθλητικών οργάνων Άλσους Βεϊκου.

 
 
 
 
 
 
7ο

Λήψη Απόφασης έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμού όρων διακήρυξης Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας αθλητικών οργάνων Άλσους Βεϊκου.

 
 
 
 
 
 
8o
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 148/2013 απόφαση της Ο.Ε.
 
 
 
 
 
 
9o

Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού παροχής Υπηρεσιών για την ¨Επισκευή και Συντήρηση των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου για το έτος 2013¨.

 
 
 
 
 
 
10o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 159,81 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.

 
 
 
 
 
 
11o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3,20 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
12o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.2476,22 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
13o

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 426,81 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
14ο

Απ’ ευθείας ανάθεση της σύνταξης συγκοινωνιακής μελέτης Δήμου Γαλατσίου (πίστωση 12.000,00 € από ΥΠΕΣΔΔΑ Κ.Α.30.7413.0023).

 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη

προθεσμία.


Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr