ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

26-04-2013 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

Γαλάτσι,  2604 –2013
Αριθ. Πρωτ.: 14802
 
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417-430
 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                               
              ΠΡΟΣ
                                                                        Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                        Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο

                                                                        Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                        Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                        Κομπότη Ιωάννη
                                                                        Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                        Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                        Ρωμανό Ιωάννη
                                                                        (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις  30 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430).

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 
 
1ο

Έγκριση καταβολής οφειλών προς το ΙΚΑ καθώς και ρύθμιση πληρωμής αυτών συνολικού ποσού 79.609,68 €.

 
 
 
 
 
 
2ο

Καταβολή προστίμου ποσού 2,81 € για πρόσθετη επιβάρυνση ΙΚΑ.

 

 

 

 

 
 
3ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 117,15 € για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης της Δ/ντριας Κ.Ε.Π. του Δήμου κας Μαρίας Γκόγκου λόγω παράστασής της ενώπιον δικαστηρίου.

 

 

 

 

 
 
4ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 51,30 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
5ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1,60 € για αμοιβές και προμήθειες από τραπεζικά εμβάσματα.

 
 
 
 
 
 
6o

Λήψη απόφασης επί του αποτελέσματος του Ανοικτού Επαναληπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών.

 
 
 
 
 
 
7o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 900,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6453.0003 Οικ. έτους 2013 για την συνδρομή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

 
 
 
 
 
 
8o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € υπέρ Κ.Α. 35.6692.0003 Οικ. έτους 2013 για προμήθεια μικροϋλικών της υπηρεσίας κήπων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
9o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.190,50 € υπέρ Κ.Α. 00.6451.0001 Οικ. έτους 2013 για την συνδρομή του Δήμου σε περιοδικά Ασφαλιστικού – εργατικού δικαίου και λοιπών εκδόσεων.

 
 
 
 
 
 
10o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500,00 € υπέρ Κ.Α. 35.7131.0002 Οικ. έτους 2013 για προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας κήπων του Δήμου.

 
 
 
 
 
 
11o

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6265.0001 Οικ. έτους 2013 για εργασίες Συντήρησης του Μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 
 
 
 
 
 
12ο

Επαναδιακήρυξη και έγκριση νέων όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων».

 
 
 
 
 
 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη

προθεσμία.


Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr