ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε ΓΙΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

04-04-2014 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  04-04-2014
Αριθ. Πρωτ.:  16271        
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Παναγιωτακόπουλο Ευθύμιο
                                                                                              Παπαδιονυσίου Χριστίνα
                                                                                              Χριστοδούλου Αγαμέμνονα
                                                                                              Βιντζηλαίο Γεώργιο
                                                                                              Δήμο Κωνσταντίνο
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Ρωμανό Ιωάννη
                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 08 Απριλίου 2014,ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
1ο
2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Σχεδίου Δράσης οικ. έτους 2014.
 
 
 
 
 
 
2ο
Αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης).
 
 
 
 
 
 
3ο
Προέλεγχος απολογισμού Οικ. έτους 2013.
 
 
 
 
 
 
4ο
Έγκριση ανάθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 13ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσες προσφυγές.   
 
 
 
 
 
 
5ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεων κατά των υπ΄ αριθμ. 18461/2013, 17406/2013, 17407/2013  και 17605/2013 αποφάσεων  αντίστοιχα του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάδειξη αναδόχου για τη συλλογή και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων) και ζωικών λιπών.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ανάδειξη αναδόχου της εργασίας: «ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
 
 
 
 
 
 
8ο
Απευθείας ανάθεση και κατακύρωση εκπόνησης της μελέτης: Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων Κατασκευών στα Σχολεία του Δήμου (Α’ Φάση).
 
 
 
 
 
 
9ο
Διαβίβαση φακέλου του Ανοικτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
10ο
Διαβίβαση φακέλου του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας & ατομικής υγιεινής – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 885,6 ευρώγια την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Τρουλινού Ζωής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 196,8 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.279,2 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.574,4 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 153,64 € για προμήθεια Τ.Π.Δ. τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για την χορήγηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0002.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr