Πρόσκληση Ο.Ε. για Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017

11-12-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  07.12.2017
Αριθ. Πρωτ.: 43004
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη 
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 11 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
2ο
Αποδοχή δωρεάς – διαρκούς προσφοράς 1,00€ σε κάθε κιλό καφέ που θα καταναλώνει η COFFEEHOUSE, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας.
 
 
3ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 22.01.2018 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 11ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε ο κ. Παναγιώτου Δημήτριος (Αρ. Κατ.: 17370/2013, Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2228Β/01-07-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ7332/2017, με Αρ. Πιν.: 2) κατά του Δήμου Γαλατσίου
 
 
4ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 22.01.2018 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 11ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε ο κ. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος (Αρ. Κατ.: 17369/2013, Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2227Β/01-07-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ7329/2017, με Αρ. Πιν.: 1) κατά του Δήμου Γαλατσίου
 
 
5ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 24.01.2018 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 3ο Μονομελές σε προσφυγή που άσκησε ο κ. Σκληράκης Χρήστος (Αρ. Εισαγ.: ΠΡ2226/01-07-2013, Αρ. Κλ.: ΚΛ3893/2017, με Αρ. Πιν.: 20) κατά του Δήμου Γαλατσίου
 
 
6ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 19.01.2018, ενώπιον του 20ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κατ.: 16/2014, Αρ. Εισαγ.: ΑΓ4/2-1-2014, Αρ. Κλ.: 28277/2017 και Αρ. Πιν.: 20/19-01-2018) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Βουγιουκλής Ιωάννης κ.τ.λ. (συν. 50 υπάλληλοι) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
 
 
7ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 19.01.2018, ενώπιον του 20ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κατ.: 15/2014, Αρ. Εισαγ.: ΑΓ3/2-1-2014, Αρ. Κλ.: 28225/2017 και Αρ. Πιν.: 19/19-01-2018) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Καστελιώτης Ευάγγελος κ.τ.λ. (συν. 28 υπάλληλοι) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
 
 
8ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 19.01.2018, ενώπιον του 20ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κατ.: 9/2014, Αρ. Εισαγ.: ΑΓ1/2-1-2014, Αρ. Κλ.: 28186/2017 και Αρ. Πιν.: 17/19-01-2018) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Τσαγκαράκης Ιωάννης κ.τ.λ. (συν. 44 υπάλληλοι) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
 
 
9ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 19.01.2018, ενώπιον του 20ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Κατ.: 12/2014, Αρ. Εισαγ.: ΑΓ2/2-1-2014, Αρ. Κλ.: 28197/2017 και Αρ. Πιν.: 18/19-01-2018) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αγόρος Ιωάννης κ.τ.λ. (συν. 50 υπάλληλοι) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
 
 
10ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ’ αριθμ. 1309/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα 26ο .
 
 
11ο
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2017 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών & Έργων) και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Παιδικών Χαρών, Παιδικών Οργάνων Γυμναστικής & Δαπέδων Ασφαλείας.
 
 
12ο
Διαβίβαση οικονομικών προσφορών και κατακύρωση ή μη του έργου «Χρωματισμοί κοινοχρήστων χώρων (πλατειών – νησίδων κ.λ.π.) – Εργολαβία 2017» – Κ.Α. 30.7332.0017, Αρ. μελ. 36/2017, προϋπολογισμού 7.200,00€.
 
 
13ο
Α. Έγκριση επιστροφής ποσού 30.862,14€ στην εταιρεία PARKAVENUEA.E.  (ποσόν που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού Επιστροφής Δημοτικών τελών παλαιών ετών (Απόφαση Δ.Σ. 67/2017). Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 30.862,14€ υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 οικ. έτους 2017 ‘’Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων’.
 
 
14ο
Α. Έγκριση επιστροφής ποσού 29.867,93€ στο Υπ. Εσωτερικών από το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που εγκρίθηκε για εξόφληση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.867,93€ υπέρ Κ.Α. 00.6492.0001 οικ. έτους 2017 ‘’Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων’.
 
 
15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 102,40€ για καταβολή στο Υπ. Οικονομικών πρόστιμου και προσαυξήσεις άρθρου 54 Ν. 4174/13 (Εκπρόθεσμη απόδοση παρακρατούμενου φόρου προμηθευτών έτους 2014) υπέρ Κ.Α. 00.6821.0001 οικ. έτους 2017 για ‘Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης’.
 
 
16ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 179,30€ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Αρβανίτη Ξενοφώντα πληρωμής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού για τοποθέτηση τριών (3) νέων φωτιστικών σε οδούς του Δήμου.
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 174,47 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 31,41 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 649,01 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  10.966,76 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.062,98€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.688,51€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 989,00 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
 
 
24ο
Έγκριση συνολικής δαπάνης εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτών (64.797,40€) και διάθεση πίστωσης: α) 45.117,40€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0012, β) 14.880,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6671.0001 και γ) 4.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0019 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την προμήθεια ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού καθώς και λοιπών μεταφορικών οχημάτων του Δήμου και μικροϋλικών συνεργείου.
 
 
25ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων ευρώ (1.000€) σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 (ισόποσο ποσό) για την διαφημιστική καμπάνια καθαριότητας του Δήμου με θέμα: ‘αν έγραφε πάνω το όνομά σου θα το πέταγες;’ στις εφημερίδες Γραμμή και Παλμός,  που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
 
 
26ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (396,80€) για την προμήθεια ενός (1) γρασαδόρου, σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
27ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (574,12€) για την προμήθεια ενός (1) πιστολιού νερού, σε βάρος του Κ.Α. 30.6495.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
28ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριακοσίων δέκα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (316,20€) για την προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης, σε βάρος του Κ.Α. 30.6615.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
29ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Kωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 341,00€.
 
 
30ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 357,12€.
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.736 ευρώ για την καταβολή εξόδων και α­μοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Κων/νου Μουδάκη από τη διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και έγκριση του σχετικού πίνακα.
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr