ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

23-07-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  23-07-2015
Αριθ. Πρωτ.: 24774
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27 Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Γαλατσίου, οικονομικού έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έκφραση Γνώμης επί της Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού & Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου», οικονομικού έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
3ο
Έκφραση Γνώμης επί της Αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγύης Δήμου Γαλατσίου», οικονομικού έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
4ο
Εκδίκαση της με αριθμ. πρωτ. 23580/14-07-2015 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «REDEXΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» κατά του υπ΄ αριθμ. 2/03-07-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της ολοκληρωμένης παρέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») του Δήμου Γαλατσίου – Λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 
 
 
 
 
 
5ο
Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 25/2015 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων 2015 Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7134.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για την προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.730,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7134.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για την προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7134.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για την προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0020 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2015 για την προμήθεια υαλοπινάκων.
 
 
 
 
 
 
10ο
Απ΄ ευθείας ανάθεση της «Σύνταξης Τοπογραφικών μελετών έτους 2015» (πίστωση 4.800,00 € από Δημοτικό Ταμείο Κ.Α. 30.7412.0018).
 
 
 
 
 
 
11ο
Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2015».
 
 
 
 
 
 
12ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του πρ. Δημάρχου Γαλατσίου κ. Τσίρου σε ποινική δίκη με το Δημ. Γκλίνο.
 
 
 
 
 
 
13ο
Αδυναμία υπογραφής σύμβασης συντήρησης σιντριβανιών λόγω ελέγχου τραπεζών.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1258,29 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 643,29 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 838,86 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 394,83 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Ντάνου Χρύσας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 400,00 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Μανίκα Βασιλικής από τη διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 149,00 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 149,00 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 288,00 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 288,00 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
23ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 305,00 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
24ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 471,00 ευρώ για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
25ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 11.997,04 € για καταβολή υπερωριών ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 μόνιμου προσωπικού Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.
 
 
 
 
 
 
26ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 531,87 € για καταβολή υπερωριών ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 μόνιμου προσωπικού κήπων και δενδρο-στοιχιών.
 
 
 
 
 
 
27ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.628,88 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας οδηγών – εργατών καθαριότητας (με 2μηνη σύμβαση) – Ηλεκτρολόγου ΑΣΕΠ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
 
 
 
 
 
 
28ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ Ζ΄ κατανομής ΚΑΠ 2015.
 
 
 
 
 
 
29ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 76,60 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 18,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr