ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΙΟΥ 2017

26-05-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  26.05.2017
Αριθ. Πρωτ.:19087
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 31 Μαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
2ο
 
 
3ο
 
 
4ο
 
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
 
10ο
 
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
 
14ο
 
 
15ο
 
 
16ο
 
 
 
17ο
 
 
 
 
 
 
 
 
18ο
 
 
 
 
 
19ο
 
 
 
 
 
20ο
 
 
 
 
21ο
 
 
 
22ο
 
 
 
 
23ο
 
 
 
 
24ο
 
 
 
 
25ο
 
 
 
26ο
 
 
27ο
 
 
Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. έτους 2017 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.
 
Διαβίβαση της ορθής επανάληψης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2017.
 
Ανάκληση της αρ. 285/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με την παραίτηση ή μη από τις εφέσεις που ασκήθηκαν κατά των υπ’ αριθμ. 1930/2012, 1931/2014, 1423/2010 και 203/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
 
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 28.09.2017, σε αγωγή του Δημητρίου Γκλίνου (ΓΑΚ. 82869/2015, Αρ. Κατ. Δικ/φου 3035/2015, Πιν. Η1/18) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
Διαβίβαση οικονομικών προσφορών και κατακύρωση ή μη του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου, Κορίνης & Κοραή».
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2017 Μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών συντήρησης σιντριβανιών του Δήμου, για τα έτη 2017 – 18.
 
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Εργολαβία 2017» προϋπολογισμού 232.000,00€.
 
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των συντριβανιών.
 
Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.300,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Ρουμελιώτη Παναγιώτη για έκδοση καρτών πιστοποίησης οδηγών, χρήσης Ψηφιακών Ταχογράφων αυτ/των. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.300,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6495.0004 οικ. έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πεντακόσια σαράντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (542,44 ) για τη προμήθεια & τοποθέτηση roller (στόρια) σε βάρος του Κ.Α. 15.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτακόσια οκτώ ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (808,48 €) προμήθειας οκτώ (8) αλυσίδων οχημάτων για τις ανάγκες της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6495.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εξακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών ευρώ (1.686,40 ) για τη προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου, σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εργαλείων πρασίνου δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ) σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.0008 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (4.825 ) για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες βούρτσες) σε βάρος του Κ.Α. 20.6634.0003 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500 ) για τη προμήθεια ενημερωτικού εντύπου & πανό – baner σε βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκρισηδαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τεσσάρων χιλιάδωνεννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (24.000 €)ως εξής: α) τριώνχιλιάδων ευρώ(3.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0033, β) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0032, γ) τριώνχιλιάδων ευρώ (3.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0027, δ) τριώνχιλιάδων ευρώ (3.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0024, ε) τριώνχιλιάδων ευρώ (3.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0028, στ) τριώνχιλιάδων ευρώ (3.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0025, ζ) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0025, η) δύοχιλιάδων ευρώ (2.000) σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.0004 & θ) χιλίων ευρώ (1.000) σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2017για την προμήθεια οικοδομικών και άλλων συναφών υλικών.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσηςσυνολικού ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά(39.899,98 ) εκ των οποίων ποσό είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6262.0044 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, το δε υπόλοιπο ποσό θα προδεσμευθεί από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018για τησυντήρηση παιδικών χαρών σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0044οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (56.930,72) για τη προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σε βάρος των Κ.Α.20.6061.0001 (38.430,72 €), Κ.Α 20.6061.0006 (4.000 €) & Κ.Α 35.6061.0004 (14.500 €) οικονομικού έτους 2017.
 
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δέκα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (10.053,92 ) για την υπηρεσία του ελέγχου και η πιστοποίηση των ταχογράφων αυτοκινήτων καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και λοιπών οχημάτων σε βάρος των Κ.Α. 10.6263.0016 (5.000 €), Κ.Α 20.6263.0012 (1.386 €) & Κ.Α. 20.6699.0005 (3.667,92 €) σε βάρος του οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (39.900 ) και διάθεση πίστωσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0044 οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (19.900 €) θα προδεσμευθεί από τον αντίστοιχο Κ.Α. οικονομικού έτους 2018.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (868€) που αφορά την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης μέσω βάσεων πληροφοριακών δεδομένων που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6451.0001 στο οικονομικό έτος 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση συνολικής πίστωσης χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700€) που θα αφορά α) την υπηρεσία περιοδικού ελέγχου – συντήρησης και αναγόμωσης των υπαρχόντων πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων του Δήμου και β) την προμήθεια πυροσβεστήρων που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6265.0007 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων & Fax. Διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.0003 οικονομικού έτους 2017. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. του οικονομικού έτους 2018.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800€) για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής διαβίβασης και επεξεργασίας αιτημάτων πολιτών σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0018 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 33,78€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 332.32€.
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr