Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

08-06-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

Γαλάτσι,  07-06-2018

Αριθ. Πρωτ.: 13971

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 11η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή ένδικων μέσων ενώπιον Αρμόδιου Δικαστηρίου κατά του υπ΄ αριθμ.  πρακτικού 1ο/2017 της  Ειδικής Επιτροπής  άρθρου 152  Ν. 3463/2006  και η αναφερόμενη σ’ αυτό διαπιστωτική πράξη της άνω επιτροπής  με αριθμό 10/20-2-2017.

 

 

2Ο

Ανάθεση σε δικηγόρο  παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον της 9ης Πταισματοδίκης Αθηνών του Δημάρχου Γαλατσίου κ. Γεωργίου Μαρκόπουλου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Δερεδίνη Βασιλείου για απολογία, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Γ18/345/5-6-18 κλήσης του Α.Τ. Γαλατσίου, μετά από την κατάθεση μηνύσεως του κ. Τσιτσώνη Μιχαήλ.

 

 

3Ο

Ανάθεση σε δικηγόρο  παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον, του Α.Τ. Γαλατσίου, της Χατζηδημητρίου Μαύρας υπαλλήλου της Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου για απολογία, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3021/8/65-γ/03.06.2018 κλήσης του Α.Τ. Γαλατσίου.

 

 

4ο

Καθορισμός των όρων διακήρυξης πρόχειρου (συνοπτικού) διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 

5ο

Καθορισμός των όρων Διακήρυξης του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) διάρκειας τριάντα έξι μηνών.

 

 

6ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από το Σύλλογο Αγριτών

 

 

7Ο

Έγκριση δαπάνης 22.320,00€ για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου ετών 1018-2019, διάθεση πίστωσης ποσού 13.020,00€, σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.0001 οικ. έτους 2018 και προδέσμευση ποσού 9.300,00€ στον αντίστοιχο Κ.Α. οικ. έτους 2019.

 

 

8Ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€ για την εφαρμογή του προγράμματος εικαστικής ψυχοθεραπείας ART THERAPY για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σε βάρος του Κ.Α. 15.6142.0003 οικ. έτους 2018.

 

 

9ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.068,00€ για την προμήθεια χαρτιού Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε βάρος του Κ.Α. 30.6613.0002 οικ. έτους 2018.

 

 

10ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την προμήθεια χαρτίου Α4 για την κάλυψη των αναγκών της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε βάρος του Κ.Α. 15.6613.0002 οικ. έτους 2018.

 

 

11ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την προμήθεια χαρτιού Α4 σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0002 οικ. έτους 2018.

 

 

12ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.355,04€ για την προμήθεια γραφικής ύλης, σε βάρος του Κ.Α. 10.6612.0001 οικ. έτους 2018.

 

 

13ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.178,00€ για την προμήθεια συσκευής ηλεκτρονικής χρονομέτρησης για την Κοινωνική Υπηρεσία, σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 οικ. έτους 2018.

 

 

14ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.012,39€ για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ανελκυστήρα, σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0002 οικ. έτους 2018.

 

 

15ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.643,00€ για τα έξοδα λειτουργικών δαπανών της δομής του ‘Κέντρου Κοινότητας’ σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0008 οικ. έτους 2018.

 

 

16ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 799,86 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 

 

17ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 246,38 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 

 

18ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 723,70€ για καταβολή υπερωριών  μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 

 

19ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  12.493,33€ για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 

 

20ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.066,19€ για καταβολή υπερωριών  προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 

 

21ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 929,98€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

 

 

22ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.675,23€ υπέρ Κ.Α. 15.6681.0001 οικ. έτους 2018 για ‘Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού Δημοτικού Ιατρείου’.

 

 

23ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.597,33€ υπέρ Κ.Α. 15.6682.0001 οικ. έτους 2018 για ‘Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ειδών ιατρείου’.

 

 

24ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6142.0023 οικ. έτους 2018 για ‘Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την διεκδίκηση χρηματοδότησης από τα Ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE’.

 

 

25ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.200,00€ υπέρ Κ.Α. 30.7332.0017 οικ. έτους 2018 για ‘Χρωματισμοί κοινοχρήστων χώρων (πλατειών νησίδων κλπ.) Εργολαβία 2017 ΣΑΤΑ’.

 

 

26ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.466,92€

 

 

27ο

Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Χουρίδου Ιωάννας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 248,00€

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr