Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

08-03-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  0803-2018
Αριθ. Πρωτ.: 6163
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 12η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
2ο
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 66/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
 
 
3ο
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 441/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυοπίδος)» – Κ.Α. 30.7323.0034, Αρ. Μελ. 37/2016, προϋπολογισμού 125.000,00€.
 
 
4ο
Ανάκληση της 710/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
5ο
Α. Σύσταση του Λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2018, -Ψήφιση ποσού διαχείρισης 6.000,00€ υπέρ Κ.Α. 00.8251.0001, -Ορισμός Υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης. Β. Ψηφίσεις των επιμέρους δαπανών που θα αντιμετωπιστούν από την Παγία Προκαταβολή οικ. έτους 2018 όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα.
 
 
6ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 16.04.2018, σε αίτηση αναιρέσεως που άσκησε oεπιχειρηματίας Καμπάς Γρηγόριος (Αρ. Κατ. Εφ. Αθ.: ΑΡ821/23-12-2015, Αρ. Κατ. ΣτΕ: 388/2016) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
7ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 19.04.2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών – Περιουσιακών Διαφορών) σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος κ.λ.π. (συν. 43) (ΓΑΚ: 12505/2018, Ειδ. Αρ. Κατ.: 376/2018, Πιν.: ΚΓ, με Αρ. Πιν.: 7) κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
8ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 27.04.2018 επί ποινικής υποθέσεως με ΑΒΜ: ΙΔ 2012/5285 και κατηγορούμενο τον κ. Μιχαήλ Αρφάνη.
 
 
9ο
Διαβίβαση πρακτικού – εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών μειοδότη του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων ετών 2017–2019.
 
 
10ο
Έγκριση συνολικής δαπάνης εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (174.840,00 €)για την ανάθεση των εργασιών «Συντήρησης Πρασίνου» – Διάθεση πίστωσης ποσού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α.35.6262.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018 – Προδέσμευση ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (14.840,00 €)από τον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
 
 
11ο
Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην Ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυοπίδος)» – Κ.Α. 30.7323.0034, Αρ. Μελ. 37/2016, προϋπολογισμού 125.000,00€.
 
 
12ο
Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν από Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου» – Κ.Α. 64.7322.0004, Αρ. μελέτης31/2015, προϋπολογισμού 1.050.000,00 €.
 
 
13ο
Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 Μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης πρασίνου.
 
 
14ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 63,12€ στο όνομα του υπαλλήλου   Λυμπέρη Θεόδωρου για καταβολή του ποσού στην ΕΥΔΑΠ για μεταφορά παροχής νερού. 
 
 
15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (722,92) για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Δημοτικού Ιατρείου) σε βάρος του Κ.Α.15.7135.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εννιακόσιων πενήντα ευρώ (950) για την υπηρεσία ασφάλισης της παραχωρούμενης Ολυμπιακής εγκατάστασης του «ΠΑΛΑΙ», σε βάρος του Κ.Α. 10.6251.0001 οικονομικού έτους 2018
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) ως εξής: α) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0031, β) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0028, γ) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0025, δ) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0026 & τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0024, του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια οικοδομικών και άλλων συναφών υλικών.
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού του «Τμήματος Εφαρμογής Διπλογραφικού Συστήματος», σε βάρος -του Κ.Α.00.6073.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 434,10 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 
 
20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 13,96 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 
 
21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 513,40€ για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 
 
22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 8.794,50 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 
 
23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.021,69€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 
 
24ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.513,63€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 
 
25ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.186,49 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
 
 
26ο
Έγκριση τριών (3) πινάκων εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Καλομοίρη Αναστασίας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.102,36€.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr