Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

10-02-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  09.02.2017
Αριθ. Πρωτ.: 4886
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                  
Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 13 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
3ο
 
 
 
4ο
 
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
 
 
15ο
 
 
 
16ο
 
 
 
17ο
 
 
18ο
 
 
19ο
 
 
20ο
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφασης.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης και παράστασης του Δήμου Γαλατσίου την 02.03.2017, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αρ. Καταχ. 14071/2011, Αριθμός Πινακίου 15) σε προσφυγή που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 66844/29-12-2010 απόφασης του Νομάρχη Αθηνών.
 
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά των υπ΄ αριθμ. 2395, 2399, 7946/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 14.03.2017 σε έφεση του Παπαδιονυσίου Βασίλειου και λοιπών κατά της 90/2014 Πράξης του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την 14.03.2017 σε έφεση του Μίνη Νικολάου του Σωτηρίου κατά της 190/2013 Πράξης του Β’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
Ανάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών την 01.03.2017 σε αγωγή που άσκησε η κ. Φερενίκη – Αικατερίνη Αποστολίδου κατά του Δήμου Γαλατσίου για ανεξόφλητο τιμολόγιο.
 
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο της σύνταξης σχετικής γνωμοδότησης για την αποσαφήνιση θεμάτων που αφορούν την απόκτηση χώρων για την κατασκευή σταθμών του Μετρό Αθήνας – Γραμμή 4.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εντύπων υλικών της Κοινωνικής Υπηρεσίας τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000€) σε βάρος του Κ.Α. 15.6615.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξακοσίων (600€) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από τον τεχνικό ασφαλείας του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (4.788€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6233.0002 για τη μίσθωση μηχανήματος JCB που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ (2.356€) σε βάρος του Κ.Α. 15.6266.0002 για τη συντήρηση εφαρμογών λογισμικού της Κοινωνικής Υπηρεσίας που θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Kωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 149,00€.
 
Διάθεση πίστωσης εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (127.000€) σε βάρος των Κ.Α. 00.6481.0001, Κ.Α. 10.6061.0005, Κ.Α. 15.6061.0006, Κ.Α. 20.6061.0007, Κ.Α. 20.6061.0008 Κ.Α. 30.6061.0005 & Κ.Α. 35.6061.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για τα έξοδα λειτουργίας συσσιτίων και χορήγηση γάλακτος σε υπαλλήλους του Δήμου.
 
Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού α) 355.760,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.0001 ‘Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές ανάγκες’ και β) 44.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6711.0002 ‘Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για Σχολικούς Τροχονόμους’.
 
Διάθεση και ψήφιση πίστωσης ποσού 14.112,03€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6515.0002 ‘Παρακράτηση 1,5/1000 από Τ.Π.Δ.’
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Τζανίνη Βασιλικής για την πληρωμή 12 προνοιακών επιδομάτων ΣΤ’ διμήνου 2016.
 
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Ιανουάριο έτους 2017.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0004 ‘Προμήθεια συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε. για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων’».
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 5,20€ για προμήθεια τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr