Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

15-06-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

                                         

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  1406-2018

Αριθ. Πρωτ.: 14480

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 18η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. έτους 2018 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.

 

 

2Ο

5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

 

 

3Ο

Διαβίβαση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών μειοδότη του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση του προγράμματος «Φιλοξενία παιδιών σε ΚατασκηνώσειςΚαλοκαίρι 2018» – Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.

 

 

4ο

Διαβίβαση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπηρεσίας Τακτικής Συντήρησης Αυτοκινήτων Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού των λοιπών Μεταφορικών Οχημάτων, Δίκυκλων & Τρίκυκλων του Δήμου και Προμήθειας Ανταλλακτικών – Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων.

 

 

5ο

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου – συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης.

 

 

6ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Ράνιου Βασιλική για ενέργειες ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων.

 

 

7Ο

Έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 89.616,45€ υπέρ Κ.Α. 10.6052.0005 οικ. έτους 2018 για: ‘Απόδοση στο ΙΚΑ των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των 8μηνων εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ’.

 

 

8Ο

Έγκριση διάθεσης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.600,00€ υπέρ Κ.Α. 30.6233.0003 οικ. έτους 2018 για: ‘Μίσθωση σκαπτικού μηχανήματος JCB’.

 

 

9ο

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.394,40€ υπέρ Κ.Α. 10.7134.0002 οικ. έτους 2018 για: ‘Προμήθεια μηχανημάτων δικτυακού εξοπλισμού (server κ.λ.π.)’.

 

 

10ο

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.472,00€ υπέρ Κ.Α. 00.6495.0002 οικ. έτους 2018 για: ‘Ενεργοποίηση επιπρόσθετης λειτουργικότητας του μηχ/κού συστήματος μισθοδοσίας UNI SYSTEMS για την εξαγωγή στοιχείων μισθοδοσίας παρελθόντων ετών για χρήση ΔΑΥΚ’.

 

 

11ο

Έγκριση ‘Δαπάνης περισυλλογής – φιλοξενίας αδέσποτων ζώων’ συνολικού ποσού 24.595,40€. Διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ υπέρ Κ.Α. 15.6495.0006 οικ. έτους 2018. Προδέσμευση ποσού 14.595,40€ από τον αντίστοιχο Κ.Α. οικ. έτους 2019.

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr