Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

15-12-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  15 – 122016
Αριθ. Πρωτ. : 38140
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                κ.κ.   Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την  19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
3ο
 
4ο
 
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
7ο
 
 
 
8ο
 
 
 
9ο
 
 
 
 
10ο
 
 
 
11ο
 
 
 
12ο
 
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
15ο
 
 
16ο
 
 
17ο
 
 
18ο
 
 
19ο
 
20ο
 
21ο
 
22ο
 
Κατάρτιση Πίνακα (Νο 22) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Κατάρτιση Πίνακα (Νο 23) για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προμήθειας Τροφίμων & Διατακτικών.
 
Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου και της κατάθεσης προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών την 28.02.2016 σε αγωγή που άσκησε ο κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος κατά του Δήμου Γαλατσίου για ανεξόφλητα τιμολόγια.
 
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης σε δικηγόρο παράστασης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 14.12.2016 σε ποινική υπόθεση του τέως Δημάρχου Γαλατσίου Κυριάκου Τσίρου, κατά την συζήτηση της Αιτήσεως Αναιρέσεως, κατά της υπ΄ αριθμ. 4613/24.7.2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.
 
Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων του Παλαί.
 
Διαβίβαση του υπ’ αριθμ. (3) πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ‘Συντήρηση πρασίνου – Εργολαβία 2016’. Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη του ανωτέρω πρακτικού και ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη.
 
Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του μειοδότη του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια συνολικά, δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα κιλών (13.460 kg) πλαστικών σάκων απορριμμάτων – Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του Πρακτικού και την κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2016 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής (Τμήμα Προάσπισης & Προαγωγής της Υγείας & Υγιεινής) και καθορισμός όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών του προσώπων έτους 2017.
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής των υπηρεσιών δωδεκάμηνης (12μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης 85.000,00€ και προδέσμευση πίστωσης ποσού α) 65.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.0001 και β) 20.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6253.0001 του υπό έγκριση προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017 για την ασφάλιση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και Δ.Χ οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Γαλατσίου έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης 1.100,00€ και προδέσμευση πίστωσης του ποσού αυτού σε βάρος του Κ.Α. 20.6277.0004 του υπό έγκριση προϋπολογισμού του οικ. έτους 2017 για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών μίσθωσης μιας χημικής τουαλέτας στο χώρο του αμαξοστασίου του Δήμου.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 712,24 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, NOΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 188,00 € για καταβολή υπερωριών   προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), NOΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  9.210,82 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού NOΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.440,88 € για καταβολή υπερωριών  προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου),NOΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 131,60 € για καταβολή υπερωριών  προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας
(Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), NOΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 391,50 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών NOΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης ποσού 730,56 για προμήθεια ΤΠΔ IΒ’ κατανομής ΚΑΠ 2016.
 
Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης ποσού 1.399,29 για προμήθεια ΤΠΔ IΒ’ κατανομής ΚΑΠ 2016.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Kωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 204,00€€.
 
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον Νοέμβριο έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr