Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 19 Μαρτίου

16-03-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  1503-2018
Αριθ. Πρωτ.: 6869
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 19η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
2ο
Ψηφίσεις πιστώσεων δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).
 
 
3ο
Ψηφίσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06 παρ. θ’, ια’, ιγ’ & ιστ’.
 
 
4ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ έτους 2018.
 
 
5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.600,00€ υπέρ Κ.Α. 35.6061.0001 οικ. έτους 2018 για ‘Καταβολή γάλακτος σε χρήμα υπαλλήλων Υπηρεσία Πρασίνου’ (προηγούμενων ετών).
 
 
6ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.700,00€ υπέρ Κ.Α. 30.6061.0001 οικ. έτους 2018 για ‘Καταβολή γάλακτος σε χρήμα Τεχνικών Υπαλλήλων (προηγούμενων ετών).
 
 
7ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.100,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6061.0001 οικ. έτους 2018 για ‘Καταβολή γάλακτος σε χρήμα Διοικ/κων Υπαλλήλων (προηγούμενων ετών).
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 52.000,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6061.0002 οικ. έτους 2018 για ‘Καταβολή γάλακτος σε χρήμα υπαλλήλων Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (προηγούμενων ετών).
 
 
9ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 73.461,26€ υπέρ Κ.Α. 10.6052.0005 οικ. έτους 2018 για: ‘Απόδοση στο ΙΚΑ των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των 8μηνων εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ’.
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτακοσίων εξήντα ευρώ (760) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού της «Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών» ,σε βάρος του Κ.Α.00.6073.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης επτακοσίων πενήντα ευρώ (750) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού της «Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών», σε βάρος του Κ.Α.00.6073.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (6.944) για την υπηρεσία συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επέκτασης λογισμικής εφαρμογής της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε βάρος του Κ.Α. 15.6266.0002 οικονομικού έτους 2018.
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτών (14.991,60) για την υπηρεσία ελέγχου καταπολέμησης κουνουπιών, σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0002 οικονομικού έτους 2018.
 
 
14ο
Διάθεση πίστωσης χιλίων τετρακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (1.405,76 ) σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα συνδρομής σε ηλεκτρονικές βάσεις περιοδικών ασφαλιστικού – εργατικού δικαίου και λοιπών εκδόσεων.
 
 
15ο
Διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 20.6141.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα συμβουλευτικών υπηρεσιών – εργασιών στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων.
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ (2.356) για την υπηρεσία συντήρησης εφαρμογής λογισμικής υποστήριξης εφαρμογής προνοιακών επιδομάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας, σε βάρος του Κ.Α. 15.6266.0002 οικονομικού έτους 2018.
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000 €) ως εξής: α) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0031, β) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0028, γ) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0025, δ) δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0026 & τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0024, του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2018 για την προμήθεια οικοδομικών και άλλων συναφών υλικών.
 
 
18ο
Αποδοχή δωρεάς 150€ υπέρ ΠΑΛΑΙ.
 
 
19ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 813,44€.
 
 
20ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Τηλιακού Νίκης από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 48/18 απόφαση της Ο. Ε. και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 529,48€.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr