Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

29-03-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  2803-2018
Αριθ. Πρωτ.:7914
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 02η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. έτους 2018 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.
 
 
2ο
Ψηφίσεις πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06 παρ. ιστ’ (υπόλοιπο σύμβασης).
 
 
3ο
Διόρθωση ενός Κ.Α. και του ποσού στην με αριθ. 124/18 Απόφασης της Ο.Ε. περί ψήφισης πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών οικ. έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο του 158 του Ν. 3463/06 παρ. θ’, ια’, ιγ’ & ιστ’.
 
 
4ο
Ανάθεση σε Δικαστικό Επιμελητή επίδοσης της Εξώδικης Απάντησης – Γνωστοποίησης στο Ε.Σ.Σ.Υ.Π.Ε.
 
 
5ο
Εκκαθάριση κοινωφελούς εταιρίας.
 
 
6ο
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή Αξονικού Δημοτικού Φωτισμού».
 
 
7ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης οργάνων παιδικών χαρών & δαπέδων ασφαλείας.
 
 
8ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας τακτικής συντήρησης αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δικύκλων & τρικύκλων του Δήμου & προμήθειας ανταλλακτικών.
 
 
9ο
Α. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (20.088) για την υπηρεσία δημιουργίας νέας ιστοσελίδας, σε βάρος του Κ.Α. 10.6142.0021 οικονομικού έτους 2018. Β. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης.
 
 
10ο
            Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) και διάθεση πιστώσεων α) ποσού τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (335.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0006, β) ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0007 και γ) ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0008 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2018 για την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων Παιδικών Χαρών, Παιδικών Οργάνων Γυμναστικής και Δαπέδων Ασφα­λείας.
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (975) για την προμήθεια ενός (1) βιντεοπροβολέα & μιας (1) οθόνης προβολής, σε βάρος του Κ.Α.15.7131.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (3.348) για την παροχή υπηρεσίας ενημέρωσης μέσω βάσεων πληροφοριακών δεδομένων, σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 οικονομικού έτους 2018.
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτών (6.999,80) για την υπηρεσία παροχής συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων κήπων & έργων. Διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 35.6264.0004 οικονομικού έτους 2018. Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. οικονομικού έτους 2019.
 
 
14ο
Διάθεση πίστωσης εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (9.882,40 ) σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0042 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για την εργασία καθαρισμού φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής ομβρίων και απόφραξης κεντρικών αγωγών.
 
 
15ο
Διάθεση πίστωσης χιλίων εκατόν σαράντα ευρώ (1.140,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 20.6414.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα μεταφοράς ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου.
 
 
16ο
Διάθεση πίστωσης χιλίων τριακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (1.392,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 10.6262.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα συντήρησης υποσταθμών ρεύματος Δημαρχιακού Μεγάρου.
 
 
17ο
Διάθεση πίστωσης επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.440,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 20.6141.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, για τα έξοδα συμβουλευτικών υπηρεσιών – εργασιών στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των κρατικών αυτοκινήτων.
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6461.0001 οικ. έτους 2018 για ‘Έξοδα δημοσίευσης Οικονομικών καταστάσεων’.
 
 
19ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Τρουλινού Ζωής από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 793,60€.
 
 
20ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Πολυκρέτη Δήμητρας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 326,62€.
 
 
21ο
Έγκριση πίνακα αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Λάμπρη Ανδρέα και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.200 ευρώ.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr