Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

16-03-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  16.03.2017
Αριθ. Πρωτ.:9363
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
 
 
 
2ο
 
 
 
3ο
 
 
 
4ο
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
8ο
 
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
Διαβίβαση Πρακτικού εκδίκασης προδικαστικής προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 103/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την αποσφράγιση – αξιολόγηση των δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου και των εποπτευόμενων από αυτόν νομικών του προσώπων έτους 2017 – Έγκριση Πρακτικού – Αποδοχή ή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.
 
Έγκριση του Πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος της Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ).
 
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών – Εργολαβία 2016’.
 
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου.
 
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Γαλατσίου.
 
 
Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης ή μη κ. Δημάρχου Γαλατσίου υπογραφής ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
 
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Φεβρουάριο έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.500,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6321.0002 οικ. έτους 2017 για πληρωμή ‘Τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών, παροπλισμένων επιβατηγών και δικύκλων’.
 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 297,6€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Θειακού Σπύρου από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 694,40€.
 
Έγκριση τριών (3) πινάκων εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Kωνσταντάκη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 887,00€.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr