Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 23 Μαϊου 2016

19-05-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  19.05.2016
Αριθ. Πρωτ. 15772
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 23 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 02.06.2016 σε συζήτηση αγωγής του Δημητρίου Γκλίνου κατά του Δήμου Γαλατσίου κλπ με ΓΑΚ 51554/2015.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 02.06.2016 σε συζήτηση αγωγής του Δημητρίου Γκλίνου και Χαράλαμπου Γκλίνου κατά του Δήμου Γαλατσίου κλπ με ΓΑΚ 51539/2015.
 
 
 
 
 
 
3ο
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για τον εν γένει χειρισμό υπόθεσης που αφορά την είσοδο δεσποζόμενων στο Άλσος Βεϊκου του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
4ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 203/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εργατικών διαφορών).
 
 
 
 
 
 
5ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 320/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εργατικών διαφορών).
 
 
 
 
 
 
6ο
Αποδοχή ή μη δωρεάς υπηρεσιών δικαστικής διαχείρισης υποθέσεων (του Δήμου), που παρασχέθηκαν από τους δικηγόρους κ.κ. Γεώργιο Κουτσουπιά και Κωνσταντίνα Κουτσουπιά, προς τον Δήμο Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 590,00 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από την σύνταξη γνωμοδότησης.
 
 
 
 
 
 
8ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.012,49 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρρηγόπουλου Κ. Ανδρέα από την δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
9ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
10ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 10.000 μερίδων έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες διενέργειας του Θερινού Αθλητικού Camp 2016.
 
 
 
 
 
 
11ο
Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 16.457 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
12ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διακοσίων είκοσι ευρώ (220 ) σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια έξι (6) τηλεφωνικών συσκευών.
 
 
 
 
 
 
13ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00 ) σε βάρος του Κ.Α. 10.7133.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθειας μιας (1) κουρτίνας – σκίαστρου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης τριακοσίων εννενήντα εννιά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (399,75 ) σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια ειδών χειροτεχνίας και καλλιτεχνίας (ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες).
 
 
 
 
 
 
15ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εννιακοσίων πενήντα ευρώ (950 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια ξυλείας (Συνεχιζόμενο 2015 ΣΑΤΑ). 
 
 
 
 
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά αυτοκινήτων σε συνεργεία ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6414.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων ευρώ (1.000 ) σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια εργαλείων πρασίνου ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €). Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει το οικονομικό έτος 2017.
 
 
 
 
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0010 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια υδραυλικών υλικών (Συνεχιζόμενο 2015 ΣΑΤΑ). 
 
 
 
 
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων στο Ο.Δ.Δ.Υ. ύψους τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (4.800 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6414.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6634.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες – βούρτσες).
 
 
 
 
 
 
21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0019 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Συνεχιζόμενο 2015 ΣΑΤΑ). 
 
 
 
 
 
 
22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εφτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ (7.930 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6061.0002 (συνεχιζόμενο) διακόσια ογδόντα ευρώ (280 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6061.0002, (συνεχιζόμενο) τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (4.250 €) σε βάρος του Κ.Α. 35.6061.0002 (συνεχιζόμενο), έξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ (6.170 €) σε βάρος του Κ.Α.30.6061.0002 (συνεχιζόμενο) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, για την προμήθεια ατομικής προστασίας (Συνεχιζόμενο έτους 2015).
 
 
 
 
 
 
23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6634.0001 του προϋπολογισμού Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής.  
 
 
 
 
 
 
24ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού ενδεικτικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €). Οι οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000 €) θα βαρύνουν τον Κ.Α. 10.6265.0004 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016  και το υπόλοιπο ποσό τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017. 
 
 
 
 
 
 
25ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6481.0001 του προϋπολογισμού Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
 
 
 
 
 
 
26ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6634.0001 του προϋπολογισμού Οικ. έτους 2016 για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής.
 
 
 
 
 
 
27ο
Έγκριση Μελέτης (Τεχνικές Προδιαγραφές) και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων.
 
 
 
 
 
 
28ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.0034 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την δαπάνη – Συντήρησης οριζόντιας σήμανσης διαβάσεων πεζών και σχολικών διαβάσεων του Δήμου Γαλατσίου. 
 
 
 
 
 
 
29ο
Έγκριση μελετών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών, μικροϋλικών (υδραυλικών), υλικών ξυλείας, υλικών σιδήρου, χρωμάτων ειδών καγκελαρίας, και ασφαλτομίγματος –μπετόν για την συντήρηση διαφόρων σχολείων, κτιρίων του Δήμου, κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών.
 
 
 
 
 
 
30ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 205,80 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΜΑΡΤΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
31ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 468,16 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), ΜΑΡΤΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
32ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 606,93 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών ΜΑΡΤΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
33ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 708,59 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΜΑΡΤΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
34ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 754,00 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΜΑΡΤΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
35ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.418,32 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΜΑΡΤΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
36ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.006,38 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΜΑΡΤΙΟΥ 2016.
 
 
 
 
 
 
37ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 38,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
38ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 80,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
39ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 146,45 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
40ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 730,56 € για προμήθεια ΤΠΔ Ε’ κατανομής ΚΑΠ 2016.
 
 
 
 
 
 
41ο
Α. Έγκριση παρακράτησης ποσού 345,56 € από το Υπουργείο Οικονομικών. Β. Ψήφιση πίστωσης & έγκριση έκδοσης τακτοποιητικού Χ.Ε. υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
42ο
A. Έγκριση καταβολής ποσού 500,00 € στον Βασίλειο Κορρέ προς εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € υπέρ Κ.Α 00.6492.0001 Οικ. έτους 2016 για: ΄΄Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων΄΄.
 
 
 
 
 
 
43ο
Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αγορά 9μηνης κάρτας απεριορίστων διαδρομών αστικών συγκοινωνιών στο όνομα του κλητήρα των ΚΕΠ Κοντού Κων/νου. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 270,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6422.0001 οικ. έτους 2016 για: ‘’Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων‘’.
 
 
 
 
 
 
44ο
Α. Έγκριση συμμετοχής ενός (1) υπαλλήλου σε Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο πουδιοργανώνει η εταιρεία ΄΄TRAININGNETEE΄΄. Β. Ψήφιση πίστωση ποσού 350,00€ μαζί με το ΦΠΑ υπέρΚ.Α. 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 
45ο
Α. Έγκριση παρακράτησης ποσού 345,56 € από το Υπουργείο Οικονομικών. Β. Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης τακτοποιητικού Χ.Ε. υπέρ Κ.Α. 00.8261.0003 οικ. έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
46ο
Α. Ψήφιση πίστωσης ποσού 375,66 € για πληρωμή στην EYΔΑΠ Προκαταβολής για τοποθέτηση 6 νέων παροχών ύδρευσης σε Παιδικές Χαρές του Δήμου υπέρ Κ.Α 35.6272.0003. Β. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ για την πιο πάνω αιτία.  
 
 
 
 
 
 
47ο
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ για καταβολή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού 474,32 € για τοποθέτηση 8 νέων φωτιστικών.
 
 
 
 
 
 
48ο
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ για καταβολή στην ΔΕΔΔΗΕ ποσού 685,90 € για μετατόπιση και επαύξηση της ισχύος της παροχής ηλεκτροφωτισμού της πλατείας Κύπρου.
 
 
 
 
 
 
49ο
Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου για ένα (1) όχημα
απορ/ρο του Δήμου. Β. Ψήφιση πίστωσης 200,00 € υπέρ του Κ.Α:20.6495.0001.
 
 
 
 
 
 
50ο
Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου για 7 οχήματα Ι.Χ. του Δήμου. Β. Ψήφιση πίστωσης 600,00 € υπέρ του Κ.Α:10.6495.0001.
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr