Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

21-09-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  21.09.2017
Αριθ. Πρωτ.: 32351
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Ορθή Επανάληψη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2017.
 
 
2ο
Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2018.
 
 
3ο
Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2018.
 
 
4ο
Καθορισμός του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2018.
 
 
5ο
Ανάκληση της αρ. 14/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
6ο
Τροποποίηση της υπ’αριθμ.361/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω συνταξιοδότησης
 
 
7ο
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
8ο
Απολογισμός περιόδου από 28/02/2017 έως 11/09/2017.
 
 
9ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Αυγούστου έτους 2017.
 
 
10ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου στις 12.10.2017 επί ποινικής υποθέσεως με ΑΒΜ: ΙΔ12/5285 και κατηγορούμενο τον κ. Μιχαήλ Αρφάνη.
 
 
11ο
Ανάθεση ή μη σε δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 13.10.2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα Ι’ (Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας) σε αίτηση ακυρώσεως (Αρ. Καταχ.: ΑΚ28/9-1-2017) που άσκησε η κ. Μαλτέζου Βασιλική κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
12ο
Ανάθεση σε Πολιτικό Mηχανικό του ελέγχου του πολεοδομικού φακέλου ακινήτου και της συγκέντρωσης/σύνταξης των απαιτούμενων πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων για τη σύνταξη του συμβολαίου δωρεάς ακινήτου της κας Γκονσάλβες Σεσίλια προς το Δήμο Γαλατσίου.
 
 
13ο
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση στον προσωρινό ανάδοχο το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2016 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.
 
 
14ο
Έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση στον προσωρινό ανάδοχο το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2017» Αριθμός Μελέτης:    8/2017
 
 
15ο
Διαβίβαση Πρακτικού Νο 1 (Αποσφράγιση ηλεκτρονικών φακέλων Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών, Αξιολόγηση Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων έτους 2017 – Έγκριση Πρακτικού και συνέχιση ή μη του Διαγωνισμού.
 
 
16ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων εκατό ευρώ (1.240) για την προμήθεια και τοποθέτηση ROLLER – ΣΤΟΡΙΑ για τα γραφεία των «Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης» και «Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου» σε βάρος του Κ.Α 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
17ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης οκτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (872,96 ) για την προμήθεια είκοσι δύο (22) βιβλιοθηκών σε βάρος του Κ.Α 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
18ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (6.448 ) για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) κλιματιστικού στο Κ.Ε.Π (Τράλλεων) σε βάρος του Κ.Α 15.7135.0003 οικονομικού έτους 2017.
 
 
19ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.470 ) για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού, σε βάρος του ΚΑ 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
 
20ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 692,09 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
 
 
21ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24,43 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας προσωπικού Αορίστου Χρόνου Διοικητικών υπηρεσιών ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
 
 
22ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 336,26 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
 
 
23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 10.769,88 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
 
 
24ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 1.078,67€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού,
 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
 
 
25ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.603,25 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου),ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
 
 
26ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 982,57 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΙΟΥΛΙΟΥ 2017.
 
 
27ο 
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού €37,50σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6515.0001 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
 
28ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαδοπούλου Αθηνάς από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 288,00€.
 
 
 
 
 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr