ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

23-06-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  23-06-2016
Αριθ. Πρωτ.  19916
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 27 Ιουνίου 2016, ημέρα  Δευτέρακαι ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 20.09.2016, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Αρ. Κατ: ΑΚ3141/21.12.2009, Αριθμός Πινακίου 52) σε αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά της υπ’ αριθμ. 2717/10-12-2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 20.09.2016, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Αρ. Κατ: ΑΚ1145/1.2.2012, Αριθμός Πινακίου 54) σε αίτηση ακυρώσεως που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά των υπ’ αριθμ. 1328, 1329, 1330/16-11-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
 
 
 
 
 
 
3ο
 
 
4ο
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο για την σύνταξη γνωμοδότησης  για το πρόγραμμα περισυλλογής – περίθαλψης και στείρωσης αδέσποτων.
 
Διαβίβαση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης λόγω κατεπειγουσών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
5ο
 
Έγκριση πίνακα εξόδων επιδόσεων του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Δημάκη Δημητρίου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (196,80 €).
 
 
 
 
 
 
6ο
1. Έγκριση συμμετοχής εντός (1) υπαλλήλου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία «TrainingNetE.E.» 2. Ψήφιση πίστωσης του προϋπολογισμού σε βάρος του κωδικού 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 
7ο
Υποβολή Συμφωνίας Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για 30/4/2016.
 
 
 
 
 
 
8ο
Υποβολή Συμφωνίας Δήμου Γαλατσίου από την Ταμειακή Υπηρεσία για 31/5/2016.
 
 
 
 
 
 
9ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Απριλίου  Έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
10ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα Μαϊου  Έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
11ο
 
 
 
12ο
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού, εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (182,2) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (Συμπληρωματική διάθεση πίστωσης λόγω αύξησης Φ.Π.Α.)
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (40.300 €) για την προμήθεια πινακίδων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μεμβρανών κάλυψης υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους του Δήμου σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0021 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 (Χρηματοδότηση ΥΠΕΣΔΑ).
 
 
 
 
 
 
13ο
 
 
 
 
14ο
 
 
 
 
15ο
 
 
 
16ο
 
 
 
17ο
 
 
18ο
 
 
19ο
 
 
 
20ο
 
 
21ο
 
 
22ο
 
 
23Ο
 
 
 
24ο
 
 
25ο
 
 
26ο
 
 
27ο
 
 
 
28ο
 
 
29ο
 
 
30ο
 
 
31ο
 
 
32ο
 
 
33ο
 
 
34ο
 
 
 
 
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης πέντε ευρώ (5€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6265.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. για την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) μπαταριών και μίας κάρτας επέκτασης δέκα έξι (16) εσωτερικών γραμμών για την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου Δημαρχιακού κτιρίου.
 
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (7,8 € ) σε βάρος του Κ.Α. 15.6412.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την μεταφορά οπωροκηπευτικών προϊόντων.
 
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης είκοσι ευρώ (20 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική βάση αποδελτίωσης, καταγραφής και ενημέρωσης δημοσιότητας.
 
Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτών (22,4 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6451.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, για τις ετήσιες συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριακών – δεδομένων.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Δημουλέα Παναγιώτη για την κάλυψη των δαπανών που προέκυψαν από τη συμμετοχή του κ. Δημάρχου σε συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Τζανίνη Βασιλικής για την κάλυψη 12 προνοιακών επιδομάτων δικαιούχων για το Β δίμηνο του 2016.
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Φραγκουλόπουλου Γεωργίου για την έκδοση δελτίου Τεχνικού Ελέγχου για ένα όχημα απορριμματοφόρο του Δήμου.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 814,26 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκουβέτσου Χρυσαυγής από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 649,23 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Τρουλινού Ζωής από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 197,36 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρικόπουλου Ανδρέα από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
Α. Ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00 € για “Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος 2014 και εκπρόθεσμης υποβολής Ε9 2014 – 2015 υπέρ Κ.Α. 00.6821.0001.
Β. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα Διαφωνίδου Αγάπη για την πιο πάνω αιτία.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 271,14 € για την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών Μαϊου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 238,72 € για την καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ) Μαϊου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 486,88 € για την καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, Μαϊου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 205,80 € για την καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, Μαϊου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.457,47 € για την καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου) Μαϊου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 705,72 € για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, Μαϊου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12.722,79 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Μαϊου 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € υπέρ Κ.Α. 20.6323.0001 οικ. έτους 2016 για : Πληρωμή Τελών χρήσεως μηχανημάτων έργων Μ.Ε.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 200.000,00 € στο ΚΩΔ: 64.7333.0001 για την εκτέλεση του έργου: Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 964,46 € υπέρ Κ.Α. 10.6052.0003 οικ. έτους 2016 για Απόδοση στο ΙΚΑ των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των 5Μηνων εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 170,00 € υπέρ Κ.Α. 00.6515.0001 οικ. έτους 2016 για ‘Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζικών εμβασμάτων’.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού 92,60 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr