Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

25-02-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  25.02.2016
Αριθ. Πρωτ.: 6037
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.   Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 29 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 1ου Τμήματος του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε προσφυγές που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUEΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 21.03.2016 επί ποινικής υποθέσεως με ΑΒΜ: Ζ12/9599 και κατηγορούμενο τον κ. Μαρκόπουλο Γεώργιο – υπάλληλο του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
3ο
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου ενώπιον του ΣτΕ κατά του υπ’ αριθμ. 12/29-5-2015 πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 Περιφερειακής Ενότητας Κ & Β Τομέα Αθηνών.
 
 
 
 
 
 
4ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016.
 
 
 
 
 
 
5ο
Α. Έγκριση συμμετοχής ενός (1) υπαλλήλου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία ‘’TRAINING NET ΕΕ’’. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00 € μαζί με το ΦΠΑ υπέρ ΚΑ 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 
6ο
Α. Έγκριση συμμετοχής τριών (3) υπαλλήλων του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει η εταιρεία ‘’ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΟΤΑ – ΝΠΔΔ ΕΕ’’. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 140,00 € μαζί με το ΦΠΑ υπέρ ΚΑ 00.6073.0001.
 
 
 
 
 
 
7ο
Κατάρτιση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) για την υπηρεσία ελέγχου και καταπολέμησης κουνουπιών ενδεικτικού προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδων εννιακόσια δέκα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (11.918,70 €) σε βάρος του Κ.Α. 15.6495.0002 οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού εκατόν δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (116.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6733.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016 για τη διάθεση, μέσω διατακτικών, τροφίμων σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου στις περιόδους των εορτών του Πάσχα & των Χριστουγέννων 2016.
 
 
 
 
 
 
10ο
Επαναψήφιση λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
11ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 46,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 46,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 78,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωση ποσού 80.700,15 € υπέρ Κ.Α 10.6052.0003 Οικ. έτους 2016 για : ΄΄Απόδοση στο ΙΚΑ των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών των 5Μηνων εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ΄΄.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 295,20 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από την σύνταξη γνωμοδότησης.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr