ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

30-03-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  30.03.2017
Αριθ. Πρωτ.:10900
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                                  (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 3 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
3ο
 
 
4ο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5ο
 
 
 
 
6ο
 
 
7ο
 
 
 
 
8ο
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
15ο
 
 
16ο
 
 
17ο
 
 
 
18ο
 
 
19ο
 
 
20ο
 
 
21ο
 
 
22ο
 
 
23ο
 
 
24ο
 
 
25ο
 
 
26ο
 
 
 
27ο
 
 
28ο
 
 
29ο
 
 
30ο
 
 
31ο
 
 
32ο
 
 
 
33ο
 
 
34ο
 
 
35ο
 
 
36ο
 
 
37ο
 
 
38ο
 
 
39ο
 
 
40ο
 
 
41ο
 
 
 
42ο
 
 
43ο
 
 
 
44ο
 
 
45ο
 
 
46ο
 
 
47ο
 
 
48ο
 
 
49ο
 
 
50ο
 
 
 
Ορθή Επανάληψη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Οικ. έτους 2017.
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Αποδοχή δωρεάς – προσφοράς δωροκαρτών για αγορά ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενους της Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
 
(A) Ανάθεση σε Δικηγόρο του χειρισμού των ακολούθων διαδικασιών σε σχέση με την υπόθεση Energa – Hellas Power: 1) διαδικασία απόδοσης συνολικού χρηματικού ποσού 100.999,72 ευρώ στον Δήμο Γαλατσίου σύμφωνα με το Ν. 4312/2014, 2) άσκηση Αγωγής κατά των κατηγορουμένων και των εταιριών τους, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κ.λπ.), 3) λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κ.λπ. κατά των αντιδίκων και 4) εκπροσώπηση του Δήμου μας ως πολιτικώς ενάγοντος στην κατ’ έφεση ποινική δίκη, ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και (B) Ορισμός της αμοιβής του για την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών, στην περίπτωση λήψης θετικής απόφασης επί του υπό Α’ μέρους του θέματος.
 
Λήψη απόφασης ανάθεσης ή μη σε δικηγόρο παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου την 25.04.2017 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων) σε αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και αναγνώριση δικαιούχων των κ.κ Άρχων Αικατερίνης κ.λ.π (Αρ. Καταθ (ΒΑΒ): 172/2016, Αρ. Πρωτ. Προσδ.: 2422/2016, Αρ. Πιν.: 7) κατά του Δήμου Γαλατσίου κ.λ.π.
 
Α) «Έγκριση απόδοσης ποσού 1.192,27€ στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», Β) «Ψήφιση πίστωσης του ποσού υπέρ Κ.Α : 00-8261.0003 Οικ. Έτους 2017».
 
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.600,00€ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Αξαόπουλου Εμμανουήλ πληρωμής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού για τοποθέτηση 4 νέων παροχών σύνδεσης με το δίκτυο χαμηλής τάσης.
 
Διάθεση πίστωσης χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.0020 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, για την επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων καθ/τας (αφορά σύμβαση 2016).
 
Ψήφιση πίστωσης και διάθεση δαπάνης ποσού 50.000,00€ για την εκτέλεση του έργου ‘Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016’ – Κ.Α. 61.7326.002, Αρ. μελ. 48/2015, προϋπολογισμού 27.550,00€.
 
Ψήφιση πίστωσης και διάθεση δαπάνης ποσού 125.000,00€ για την εκτέλεση του έργου ‘Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαρ. Τρικούπη – Δρυόπιδος)’ – Κ.Α. 30.7323.0039, Αρ. μελ. 37/2016 προϋπολογισμού 125.000,00€.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000.00 € υπέρ Κ.Α 15.6142.0005 Οικ. έτους 2017 για ΄΄ Αντάλλαγμα της ΕΤΑΔ από Παραχώρηση της Ολυμπιακής εγκατάστασης ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΄΄
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00 € υπέρ Κ.Α 64.7333.0001 Οικ. έτους 2017 για ΄΄ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Βελτίωση τοπικών οδών Δήμου Γαλατσίου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ΄΄
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000.00 € υπέρ Κ.Α 10.6312.0006 Οικ. έτους 2017 για ΄΄ Kαταβολή ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝΦΙΑ ΄΄
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 120.000.00 € υπέρ Κ.Α 00.6715.0007 Οικ. έτους 2017 για ΄΄ Επιχορήγηση του Ν.Π. Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου   ΄΄
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.592.00 € υπέρ Κ.Α 30.7135.0023 Οικ. έτους 2017 για ΄΄ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων μετάδοσης μηνυμάτων ΄΄
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000.00 € υπέρ Κ.Α 15.6142.0004 Οικ. έτους 2017 για ΄΄ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Ανάθεση υπηρεσίας ψηφιοποίησης των εγγράφων της Κοινωνικής υπηρεσίας. 
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ υπέρ Κ.Α. 64.7322.0004 οικ. έτους 2017 για ‘ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Ανάπλαση Λεωφόρου Βεϊκου από Λόφο Κόκκου έως Άλσος Βεϊκου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.838,53€ υπέρ Κ.Α. 35.6692.0009 οικ. έτους 2017 για ‘ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Προμήθεια δενδρυλλίων και θάμνων (Σύμβαση 2015)’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.980,00€ υπέρ Κ.Α. 30.6644.0002 οικ. έτους 2017 για ‘ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για μηχανήματα’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.094,84€ υπέρ Κ.α. 35.6262.0012 οικ. έτους 2017 για ‘ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος πρασίνου στο Δήμο Εργολαβία 2016’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.692,38€ υπέρ Κ.Α. 35.6264.0003 οικ. έτους 2017 για ‘ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων και εργαλείων’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.797,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6142.0006 οικ. έτους 2017 για ‘ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Δαπάνη ελέγχου από Ορκωτό Λογιστή της χρήσης 2014’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6641.0004 οικ. έτους 2017 για ‘ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ υπέρ Κ.Α. 30.7331.0006 οικ. έτους 2017 για ‘ΣΥΝΕΧΙΜΕΝΟ Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Εργολαβία 2014 ΣΑΤΑ ΣΧ’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ υπέρ Κ.Α. 30.6262.0026 οικ. έτους 2017 για ‘ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Συντήρηση συντριβανιών Εργολαβία 2015-2016’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 32.705,63€ υπέρ Κ.Α. 30.8115.0001 οικ. έτους 2017 για ‘Πληρωμές παρελθόντων ετών ΠΟΕ’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6311.0001 οικ. έτους 2017 για ‘Φόρος επί των τόκων των τραπεζικών καταθέσεων’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6312.0007 οικ. έτους 2017 για ‘Φορολογία εισοδήματος’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6273.0001 οικ. έτους 2017 για ‘Δαπάνες φωτισμού Δημαρχιακού Μεγάρου’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ υπέρ Κ.Α. 15.6142.0006 οικ. έτους 2017 για ‘Δικαιώματα της ΕΤΑΔ από υπομίσθωση της Ολυμπιακής εγκατάστασης ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6271.0001 οικ. έτους 2017 για ‘Δαπάνες ύδρευσης Δημαρχιακού Καταστήματος’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6271.0002 οικ. έτους 2017 για ‘Δαπάνες ύδρευσης της Παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6273.0003 οικ. έτους 2017 για ‘Δαπάνες φωτισμού της Παραχωρημένης Ολυμπιακής εγκατάστασης ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ’.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 35.00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6515.0001 ‘Αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων’ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εννιακοσίων ευρώ (900€) για την εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου σε θέματα πρώτων βοηθειών, σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 οικονομικού έτους 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 13.731,12 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 52.43 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 732,33 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου),ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 423,32 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 11.756,61 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 80,85 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 894,11€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 69,80 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου), ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 200,36 € για καταβολή υπερωριών   προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου (Έκτακτο προσωπικό, συμβασιούχοι ΑΣΕΠ), ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 278,20 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.874,50 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου),ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 411,68€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 145,08€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γιακουμάτου Ευαγγελίας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 39,68€.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 756,40€.
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr