Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018

30-08-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Γαλάτσι,  30-08-2018

Αριθ. Πρωτ.: 19809

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                       

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                   Π Ρ Ο Σ

                                                                                             Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 03η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

1ο

Κατάρτιση πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

2ο

Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2018 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης) και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (235.000,00 €) της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

 

 

3ο

Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2018 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και καθορισμός όρων διακήρυξης του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (σάκοι απορριμμάτων).

 

 

4ο

Καθορισμός των όρων διακήρυξης του επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών «Τακτικής Συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δικύκλων, τρικύκλων του Δήμου Γαλατσίου & Προμήθειας ανταλλακτικών» (για τις Ομάδες Ε’ & ΣΤ’ της υπ’ αριθ. 7/2018 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων). 

 

 

5ο

Έγκριση των υπ’ αριθ. 4, 16, 17, 18, & 19/2018 Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών & Έργων) και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού.

 

 

6ο

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 100,00€ στο όνομα του υπαλλήλου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  για ενέργειες διαδικασίας ελέγχου ΚΤΕΟ  του πούλμαν  Κ.Α. 10.6495.0001 οικ. έτους 2018.

 

 

7ο

Ανάκληση της με αριθ. 383/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Α. Έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 1.000,00 € στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ για ενέργειες ΄΄Tαξινόμησης των δωρεάν παραχωρημένων οχημάτων από την ΕΥΔΑΠ΄΄ Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού   1.000,00 υπέρ Κ.Α. 10.6323.0001 οικ. έτους 2018.

 

 

8ο

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ για ενέργειες διαδικασίας ελέγχου ΚΤΕΟ Απορ/φορων – φορτηγών αυτ/των  Κ.Α. 20.6495.0001 οικ. έτους 2018.

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr