ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

01-07-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  30-06-2016
Αριθ. Πρωτ.  20688
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 4 Ιουλίου 2016, ημέρα  Δευτέρακαι ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
2ο
 
 
3ο
 
4ο
 
 
 
 
5ο
 
 
 
6ο
 
 
 
7ο
 
Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας.
 
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά των υπ’ αριθμ. 1821/2016 και 1822/2016 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών
 
Καθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο: «Αναγκαστικές Συνδέσεις – Εργολαβία Α2»
 
Διαβίβαση του Πρακτικού Νο 2 για την εκδίκαση των ενστάσεων κατά του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτών Νομικών του Προσώπων έτους 2016 – Λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη του διαγωνισμού.
 
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2016 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας πινακίδων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και μεμβρανών κάλυψης υφιστάμενης κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους οδών του Δήμου Γαλατσίου έτους 2016.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία ψηφιοποίησης εγγράφων της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας ποσού είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (22.000€) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6142.0004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 
Ψήφιση πίστωσης ποσού € 282,78 για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr