Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

02-02-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  01-02-2018
Αριθ. Πρωτ.: 3194
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                         
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ. Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 5η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
 
 
ΑΡΙΘ.
ΘΕΜ.
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο
Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 25ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 23.02.2018 σε αγωγή που άσκησαν οι κ.κ. Λιόλιου Μαρία και Κάραλη Φωτεινή κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
2ο
Διαβίβαση Πρακτικού Νο 4 (Αποσφράγιση ηλεκτρονικών φακέλων Δικαιολογητικών Μειοδότη) του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της παροχής υπηρεσιών εικοσιτετράμηνης (24μηνης) ασφάλισης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ετών 2018 & 2019– Έγκριση ή μη του Πρακτικού και κατακύρωση ή μη του Διαγωνισμού.
 
 
3ο
Ακύρωση της υπ’ αριθ. 643/2017 απόφασης της Ο.Ε. για την Υποομάδα Α4: Λιπαντικά του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή – χορηγητή για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις Υπηρεσίες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών του Προσώπων ετών 2017–2019 σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 32/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
 
 
4ο
Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για αγορά Κάρτας Απεριορίστων Διαδρομών Αστικών συγκοινωνιών στο όνομα Κλητήρα των ΚΕΠ Κοντού Κων/νου. Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 350,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6422.0001 οικ. έτους 2018 για: ‘Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων’.
 
 
5ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.865,17 για πληρωμή τριών (3) Οριστικών δικαστικών αποφάσεων εις βάρος του Κ.Α. 00.6492.0001 οικ. έτους 2018 ‘Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων’.
 
 
6ο
Α. Έγκριση δύο ολοσέλιδων καταχωρήσεων με θέμα «Ενημέρωση για τα ογκώδη αντικείμενα» και «Θα το πέταγες κάτω αν έγραφε το όνομά σου» στον τοπικό τύπο του Δήμου Γαλατσίου, τεύχη Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018. 
Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α 00.6431.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2018 για δαπάνη των ως άνω δημοσιεύσεων.
 
 
7ο
Έγκριση πίνακα αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών Μαγαλιού Μαρίας (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 27399)και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.480 ευρώ.
 
 
8ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Τηλιακού Νίκης από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 638/17 απόφαση της Ο. Ε. και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 297,60€.
 
 
9ο
Έγκριση τεσσάρων (4) πινάκων εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Γαλάνη Γεωργίου από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 554,28€.
 
 
10ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Παπαγεωργίου Πετρούλας από τη δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.058,96€.
 
 
11ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Αθανασίου Παναγιώτη από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 265,36€.
 
 
12ο
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών του Δικηγόρου Αθηνών κ. Θειακού Σπύρου από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 597,00€.
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr