ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

03-12-2015 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  03-12-2015
Αριθ. Πρωτ.: 39524
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 07 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 
 
 
 
 
 
2ο
Έγκριση ή μη του συμφωνητικού συμβιβαστικής εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της ΚΟΙΝΣΕΠ με την επωνυμία  «ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», με το οποίο συμφωνείται προς πλήρη εξόφληση της τελευταίας, η εκ μέρους του Δήμου καταβολή συνολικού ποσού 13.329,29 € και ψήφιση πίστωσης αντίστοιχου ποσού, το οποίο θα επιβαρύνει τον κωδικό 00.6492.0001.
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 14.12.2015, ενώπιον του 26ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Αριθμός Πινακίου 30/14-12-15) σε αγωγή που άσκησε ο Εμμανουήλ Αργυρός κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 17.12.2015, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αρ. Κατάθεσης Δικογράφου 4467/2015, Αριθμός Πινακίου Ζ 20) σε αγωγή που άσκησε η εταιρεία MULTIMEDIA Εφαρμογές Πληροφορικής Μέσων Ενημέρωσης Α.Ε. κατά του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε έφεση που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUEΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
6ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο Δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 12ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών σε έφεση που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUEΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
7ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 20.11.2015 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΓΑΚ: 40367/2015, Αριθμός Πινακίου: ΚΒ/23) σε αγωγή που άσκησαν οι Τσιμπίδη Κυριακή κ.τ.λ., κατά του Δήμου Γαλατσίου.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 26.11.2015 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε αγωγή με ΓΑΚ/ΑΚΔ: 88819/3081/2014, που άσκησαν πρώην φύλακες – υπόθεση Γιαννούλα Κλουβάτου κλπ κατά του Δήμου κλπ.
 
 
 
 
 
 
9ο
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 334/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Νομικών Προσώπων, ως προς το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά την κατακύρωση του πετρελαίου θέρμανσης του εποπτευόμενου από τον Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης».
 
 
 
 
 
 
10ο
Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για το έργο «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής».
 
 
 
 
 
 
11ο
Υποβολή λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων του Δήμου από την Ταμειακή Υπηρεσία για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015.
 
 
 
 
 
 
12ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6699.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια μικροϋλικών της Υπηρεσίας Πρασίνου.
 
 
 
 
 
 
13ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. έτους 2015 για την προμήθεια εργαλείων Υπηρεσίας Πρασίνου.
 
 
 
 
 
 
14ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € υπέρ Κ.Α. 10.6462.0001 Οικ. έτους 2015 για: ‘’Έξοδα δημοσίευσης διακηρύξεων’’.
 
 
 
 
 
 
15ο
Ψήφιση πίστωσης 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0017 του Οικ. έτους 2015 για τη δαπάνη προμήθειας ενός (1) τρικύκλου κλειστού τύπου 200 cc.
 
 
 
 
 
 
16ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7413.0001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συμβούλου για την «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, προτάσεις και σχεδιασμός δράσεων για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών αποβλήτων στο Δήμο Γαλατσίου με στόχο την προετοιμασία για τη σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και όλων των προαπαιτούμενων για τη συμμετοχή του Δήμου Γαλατσίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών στο νέο ΣΕΣ (2014-2020) στον Άξονα Προτεραιότητας 14, Δράσεις 1,2,3,4,5,6».
 
 
 
 
 
 
17ο
Ψήφιση πίστωσης 27.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.7131.0015 του Οικ. έτους 2015 για τη δαπάνη προμήθειας ενός (1) φορτηγού μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου 1,5 τόνου, 1400-2500 cc, πετρελαιοκίνητο με κίνηση στους τέσσερις τροχούς 4×4.
 
 
 
 
 
 
18ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 12,67 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
19ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 149,91 € για προμήθεια ΤΠΔ τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
20ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 20,20 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
21ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 154,00 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 
22ο
Ψήφιση πίστωσης ποσού 211,58 € για αμοιβές και προμήθειες τραπεζικών εμβασμάτων.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr