ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΙΟΥ 2017

05-05-2017 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  04.05.2017
Αριθ. Πρωτ.:15608
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
 
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                              κ.κ.    Μανιάτη Ιωάννη
Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                         (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 08 Μαϊου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
 
 
2ο
 
 
3ο
 
 
4ο
 
 
 
 
5ο
 
 
6ο
 
 
 
 
7ο
 
 
 
8ο
 
 
 
9ο
 
 
10ο
 
 
11ο
 
 
12ο
 
 
13ο
 
 
14ο
 
 
 
Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. Έτους 2017 που δεν έχει εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.
 
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης» προϋπολογισμού 125.000,00€.
 
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευη Αθλητικών Εγκαταστάσεων- Εργολαβία 2016 Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής», προϋπολογισμού 227.550,00€.
 
Έγκριση γενόμενης ανάθεσης σε Δικηγόρο της διεκπεραίωσης των απαραίτητων ενεργειών που αφορούν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τις εταιρείες: PARKAVENUEΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΕ και Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ΑΕ (ΕΥΔΑΠ) και την ένταξη αυτού στο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων.
 
Έγκριση μελέτης και έγκριση κατεπείγοντος διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Κουντουριώτου, Κορίνης & Κοραή».
 
Έγκριση α) των όρων του σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης δήλωσης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, β) της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου για το έργο «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016 Δήμου Γαλατσίου Ν. Αττικής» – Κ.Α. 61.7326.0002, Αρ. μελ. 48/2015, προϋπολογισμού 227.550,00€.
 
Έγκριση α) των όρων Σχεδίου Διακήρυξης, του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης, του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του έργου «Ανακατασκευή Αξονικού Δημοτικού Φωτισμού», β) της δημοσίευσης της περίληψης της εν λόγω διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 700,73 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας πρασίνου, ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 10.914,99 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής   εργασίας μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 189,07 € για καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας μόνιμου τακτικού προσωπικού Διοικητικών υπηρεσιών ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 921,56€ για καταβολή υπερωριών προσωπικού αορίστου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 2.553,86 € για καταβολή υπερωριών προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου),ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 330,55 € για καταβολή υπερωριών μόνιμου προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων, ΜΑΡΤΙΟΥ 2017.
 
Έγκριση πίνακα εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Γκίζη Μαρίνας από τη δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 291.40€. 
 
 
Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr