Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016

22-04-2016 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γαλάτσι,  21.04.2016
Αριθ. Πρωτ. 13029
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου
Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                               
                   Π Ρ Ο Σ
                                                                                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
                                                                                     κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη
                                                                                             Μανδηλαρά Μαργαρίτα
                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο
                                                                                              Βερούλη Ιωάννη
                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο
                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη
                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο
                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη
                                                                                             (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα την 25 Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1ο
Ανάθεση εντολής σε δικηγόρο δικαστικής διαχείρισης και εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου ενώπιον του 24ου Β/ΣΥΝΘ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σε δυο δίκες επί ισάριθμων προσφυγών που άσκησε η εταιρεία PARKAVENUEΑΕ κατά του Δήμου Γαλατσίου για τα ανταποδοτικά τέλη του Κλειστού Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ).
 
 
 
 
 
 
2ο
Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Γαλατσίου την 10.05.2016 ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Αρ. Κατ. 1463/2015, Αρ. Πρωτ. Προσδ. 2440/2015 Αριθμός Πινακίου 26) σε έφεση που άσκησε ο Δήμος Γαλατσίου κατά των κ.κ. Βασιλείου Φιλίππου κλπ και κατά την 2444/2014 απόφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών).
 
 
 
 
 
 
3ο
Ανάθεση σε δικηγόρο για την σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τα αναφερόμενα στις αιτήσεις των εταιρειών με αρ. πρωτ. α) 5807/23-02-2016 ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.’’ και β) 5809/23-02-2016 ‘’Κ.ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ – Α. ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε’’.
 
 
 
 
 
 
4ο
Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 154/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 
 
 
 
 
 
5ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 988,32 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Καλομοίρη Αναστασίας από την δικαστική διαχείριση υπόθεσης του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
6ο
Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.774,84 € για την καταβολή εξόδων και αμοιβών της Δικηγόρου Αθηνών κας Πολυκρέτη Δήμητρας από την δικαστική διαχείριση υποθέσεων του Δήμου.
 
 
 
 
 
 
7ο
Διαβίβαση Πρακτικού 3 (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών)-Λήψη απόφασης έγκρισης του Πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2016 και κατακύρωσης ή μη του Διαγωνισμού.
 
 
 
 
 
 
8ο
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης και χαρτιού εκτυπώσεων & φωτοτυπιών (Χαρτί Α3 & Α4) για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
9ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) για την προμήθεια χαρτιού (φωτοτυπικού & πολλαπλών εκτυπώσεων) σε βάρος των Κ.Α. 10.6613.0002 (5.000 €), 15.6613.0002 (5.000 €) & 30.6613.0002 (5.000 €) του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
10ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση εφαρμογών λογισμικού, είκοσι τριών χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (23.600 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6266.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 
11ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, πολυμηχανημάτων γραφείου και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) που θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6265.0003 (6.000 €) & Κ.Α. 15.6265.0002 (6.000 €) του προϋπολογισμού του Δήμουοικονομικού έτους 2016.
 
 
 
 
 
 Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.
 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr