Πρόσκληση Ο.Ε. για τη Τρίτη 22 Μαΐου 2018

18-05-2018 Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Γαλάτσι,  1805-2018

Αριθ. Πρωτ.: 12500

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                                          

ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Πληροφορίες: Ο. Πετρίδου

Τηλέφωνο: 2132055417 –  430 – 383

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                     Π Ρ Ο Σ

                              Τους Δημοτικούς Συμβούλους:

                                                                                    

κ.κ.  Μανιάτη Ιωάννη

                                                                                              Μανδηλαρά Μαργαρίτα

                                                                                              Μπουγιούκα Ευάγγελο

                                                                                              Βερούλη Ιωάννη

                                                                                              Δερεδίνη Βασίλειο

                                                                                              Οικονόμου Ιωάννη

                                                                                              Μαγκανάρη Νικόλαο

                                                                                              Σκληράκη Ιωάννη

                                                                                              (τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σας καλούμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα για συνεδρίαση την 22η Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορέσετε να πάρετε μέρος στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της εκλογής τους και την υπηρεσία του Δήμου (κα Ουρανία Πετρίδου, τηλ. 2132055417-430-383).

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο

Ανατροπή Αναλήψεων Υποχρέωσης οικ. Έτους 2018 που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται.

 

 

2Ο

Διαβίβαση Πρακτικών 1 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών) & 2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των εργασιών συντήρησης πρασίνου.

 

 

3Ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης στο ΠΑΛΑΙ από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 

 

4Ο

Έγκριση διενέργειας στο ΠΑΛΑΙ από την COSMOTEστο πλαίσιο της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WPO.

 

 

5Ο

Έγκριση διενέργειας πανελλαδικού σεμιναρίου καράτε στο ΠΑΛΑΙ.

 

 

6Ο

Περί δωρεάς Πολυμηχανήματος DESKJET στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

 

 

7ο

Α. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 500,00€ στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου ΡΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   για ενέργειες διαδικασίας ελέγχου ΚΤΕΟ  επιβατικών οχημάτων και μοτοσυκλετών (Ο έλεγχος προϋποθέτει και έκδοση  καρτών καυσαερίων)

Β.  Ψήφιση πίστωσης ποσού   500,00 υπέρ Κ.Α. 10.6495.0001 οικ. έτους 2018.

 

 

8ο

Απόδοση λογαριασμού  εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00€ στο όνομα  του  υπαλλήλου  Παπαδάκη Μιχαήλ  για κάρτες καυσαερίων οχημάτων.

 

 

9ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 150,00€ υπέρ Κ.Α. 15.6611.0002 οικ. Έτους 2018 για ‘Προμήθεια εποπτικών μέσων κοινωνικής υπηρεσίας’.

 

 

10ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 955,20€ υπέρ Κ.Α. 10.6615.0001 οικ. Έτους 2018 για ‘Έξοδα εκτυπώσεων εντύπων & βιβλιοδετήσεων’.

 

 

11ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.129,86€ υπέρ Κ.Α. 15.6495.0009 οικ. Έτους 2018 για ‘Έξοδα λειτουργικών δαπανών της δομής. Παροχή Βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο- Παροχή Συσσιτίων’.

 

 

12Ο

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.643,00€ υπέρ Κ.Α. 15.6495.0009 οικ. Έτους 2018 για ‘Έξοδα λειτουργικών δαπανών της δομής. Παροχή Βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο- Παροχή Συσσιτίων’.

 

 

13ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 5.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6671.0009  για  την Απ’ ευθείας Ανάθεση Προμήθειας Ανταλλακτικών για έκτακτες εργασίες επισκευής & συντήρησης των Επιβατικών – δικύκλων – τρικύκλων – πούλμαν, μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού της Τακτικής συντήρησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.

 

 

14ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00€ υπέρ Κ.Α. 10.6263.0012 για  την Απ’ ευθείας Ανάθεση έκτακτων εργασιών επισκευής & συντήρησης των Επιβατικών – δικύκλων – τρικύκλων – πούλμαν, μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού της Τακτικής συντήρησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.

 

 

15ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6671.0012 για  την Απ’ ευθείας Ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για έκτακτες εργασίες επισκευής & συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας Κα/τας, μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού της Τακτικής συντήρησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.

 

 

16Ο

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 50.000,00€ υπέρ Κ.Α. 20.6263.0001 για  την Απ’ ευθείας Ανάθεση έκτακτων εργασιών επισκευής & συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας καθ/τας, μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού της Τακτικής συντήρησης των πάσης φύσεως οχημάτων του Δήμου.

 

 

 

Αρμόδιος κλητήρας του Δήμου να επιδώσει την πρόσκληση αυτή μέσα στην νόμιμη προθεσμία.

 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Προς:

Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

Δάσκα Σώμου Μαρία,

Μπάστα Κωνσταντίνο,

Ροπόδη Παναγιώτη,

Παπαδοκωστόπουλο Αριστείδη,

Χαραλαμπίδη Γρηγόριο,

 

αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, παρακαλούμενα όπως προσέλ­θουν, σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους, καθώς και στους Διευθυντές του Δή­μου:

1.       Κυριαζόπουλο Ευάγγελο (Γενικό Γραμματέα)

2.       Βαθρακοκοίλη Ιουλία (Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών)

3.       Πρίντζου Ελένη (Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών)

4.       Γκόγκου Μαρία (Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Υγιεινής)

5.       Αναγνωσταρά Αικατερίνη (Αναπληρώτρια Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών)

6.       Μαρκόπουλο Γεώργιο (Δ/ντή Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr